หน่วยสมรรถนะ

จำแนกอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับกล้อง

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-4-000ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จำแนกอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับกล้อง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Camera Runner) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ในแผนกกล้อง และมีความสามารถในการจำแนกอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับกล้อง สามารถแยกประเภทอุปกรณ์ รวมทั้งแยกส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับกล้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ภายใต้การควบคุม และคำแแนะนำของผู้บังคับบัญชา

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1010101 แยกประเภทอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับกล้อง

1. ระบุประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานร่วมกับกล้องได้ถูกต้องตามประเภทของกล้อง
2. อธิบายวิธีการใช้งานอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับกล้องได้ถูกต้องตามวิธีการใช้งาน

1010102 แยกส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับกล้อง

1. ระบุส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานร่วมกับกล้องได้ถูกต้องตามประเภทของกล้อง
2. อธิบายวิธีการใช้งานส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับกล้องได้ถูกต้องตามวิธีการใช้งาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการจำแนกประเภทอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับกล้อง 2. ทักษะการจำแนกส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับกล้อง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับกล้อง 2. คำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือในแผนกกล้องทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 3. คำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับอุปกรณ์ในแผนกกล้องทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1.เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2.เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจำแนกอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับกล้อง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกกล้องได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการแยกประเภทอุปกรณ์ และส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับกล้อง (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. อุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับกล้อง อาทิ Follow Focus, Matte Box, Rod เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น
จำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น