หน่วยสมรรถนะ

ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกริป (Grip)

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-3-077ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกริป (Grip)

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างกริป (Best Boy Grip) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกริป (Grip) โดยสามารถระบุขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนกกริป (Grip) ก่อน และหลังการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ รวมถึงชี้แจงความเสี่ยงในการทำงานของแผนกกริป (Grip) ได้

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1030701 ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกริป (Grip)

1. ระบุขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนกกริป (Grip) ก่อนและหลังการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการ ทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด
2. ตรวจสอบการทำงานของแผนกกริป (Grip) ก่อนถ่ายทำภาพยนตร์เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด
3. ตรวจสอบการทำงานของแผนก กริป (Grip) หลังถ่ายทำภาพยนตร์เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด

1030702 ชี้แจงความเสี่ยงในการทำงานของแผนกกริป (Grip)

1. ระบุข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนกกริป (Grip)ได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด
2. แจ้งความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนกกริป(Grip) ให้กับ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กองถ่ายทำกำหนด
3. รายงานความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนกกริป(Grip) ให้กับหัวหน้างาน ได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กองถ่ายทำกำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เรื่องการติดตั้งอุปกรณ์กริป (Grip)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะด้านการตรวจสอบความปลอดภัย ก่อน-หลังถ่ายทำภาพยนตร์เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เรื่องการตรวจสอบความปลอดภัย ก่อน-หลังถ่ายทำภาพยนตร์เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  (ก )หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข )หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม หรือ 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกริป (Grip) โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกกริป (Grip) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกริป (Grip) ตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนดทั้งก่อน และหลังการถ่ายทำภาพยนตร์ (ข) คำอธิบายรายละเอียด -

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดการงานแผนกกริป (Grip)