หน่วยสมรรถนะ

จัดการงานแผนกกริป (Grip)

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-3-076ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดการงานแผนกกริป (Grip)

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างกริป (Best Boy Grip) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องสามารถวางแผนการใช้อุปกรณ์กริป (Grip) ประสานการทำงานของแผนกกริป (Grip) กับแผนกกล้อง ประสานการทำงานของแผนกกริป (Grip) กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และสามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคของการทำงานแผนกกริป (Grip) ระหว่างการถ่ายทำได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1030601 วางแผนการใช้อุปกรณ์กริป (Grip)

1. รวบรวมข้อมูลการใช้อุปกรณ์กริป(Grip)ได้ถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดของฉากที่จะถ่ายทำ
2. กำหนดชนิดอุปกรณ์กริป (Grip)ที่ต้องใช้ในการถ่ายทำได้ถูกต้องตามรายละเอียดของฉากที่จะถ่ายทำ
3. กำหนดประเภทอุปกรณ์กริป (Grip) ที่ต้องใช้ในการถ่ายทำได้ถูกต้องตามรายละเอียดของฉากที่จะถ่ายทำ

1030602 ประสานการทำงานของแผนกกริป (Grip) กับแผนกกล้อง

1. ระบุข้อมูลที่จำเป็นต่อการติดตั้งอุปกรณ์กริป(Grip) ที่เกี่ยวข้องกับแผนกกล้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของการถ่ายทำ(Requirement)
2. ประสานงานกับแผนกกล้องในการติดตั้งอุปกรณ์กริป (Grip) ได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

1030603 ประสานการทำงานของแผนกกริป (Grip) กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. ระบุผู้ที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่จำเป็นต่อการติดตั้งอุปกรณ์กริป (Grip) ได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของการถ่ายทำ (Requirement)
2. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งอุปกรณ์กริป (Grip)ได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

1030604 แก้ปัญหาทางเทคนิคของการทำงานแผนกกริป (Grip) ระหว่างการถ่ายทำ

1. ระบุปัญหาทางเทคนิคของการทำงานแผนกกริป(Grip) ระหว่างการถ่ายทำได้ถูกต้องตามลักษณะการทำงาน
2.ระบุขั้นตอนการแก้ปัญหาทางเทคนิคของการทำงาน แผนกกริป (Grip)ระหว่างการถ่ายทำได้ถูกต้องตามแนวทาง การแก้ปัญหาที่กำหนด
3. ดำเนินการแก้ปัญหาทางเทคนิคของการทำงานแผนกกริป (Grip) ระหว่างการถ่ายทำได้ถูกต้องตามแนวทางการแก้ปัญหาที่กำหนดและตามคำสั่งของหัวหน้างาน
4. รายงานปัญหาทางเทคนิคของการทำงานแผนกกริป (Grip) ระหว่างการถ่ายทำได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์กริป (Grip) เบื้องต้นที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการวางแผนการใช้อุปกรณ์กริป (Grip) 2. ทักษะการประสานการทำงานของแผนกกริปกับแผนกกล้อง 3. ทักษะการประสานการทำงานของแผนกกริป (Grip) กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 4. ทักษะการแก้ปัญหาทางเทคนิคของการทำงานแผนกกริป (Grip) ระหว่างการถ่ายทำ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคของการทำแผนกกริป (Grip) 2. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของการทำแผนกกริป (Grip)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1.เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม หรือ 2.เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมิน การจัดการงานแผนกกริป (Grip) โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกกริป (Grip) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการวางแผนการใช้อุปกรณ์กริป (Grip)การประสานการทำงานของแผนกกริป (Grip) กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และการแก้ปัญหาทางเทคนิคของการทำงานแผนกกริป (Grip) ระหว่างการถ่ายทำ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ประสานงานการทำงานแผนกกริป (Grip) กับผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง การประสานงานการทำงานแผนกกริป (Grip) กับผู้กำกับภาพ (DP), ช่างภาพ (Camera Operator) และช่างไฟ (Gaffer) เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.4 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จำแนกอุปกรณ์กริป (Grip) ขั้นสูง
ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกริป (Grip)