หน่วยสมรรถนะ

จำแนกอุปกรณ์กริป (Grip) ขั้นสูง

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-3-075ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จำแนกอุปกรณ์กริป (Grip) ขั้นสูง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างกริป (Best Boy Grip) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องสามารถจำแนกอุปกรณ์กริป (Grip) และส่วนประกอบของอุปกรณ์กริป (Grip) ขั้นสูงได้ โดยสามารถระบุประเภทของอุปกรณ์กริป (Grip) อธิบายลักษณะ และวิธีการใช้ คุณสมบัติและขีดความสามารถของอุปกรณ์กริป (Grip) ขั้นสูงได้ถูกต้องตามหลักการใช้งานของอุปกรณ์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1030501 แยกประเภทอุปกรณ์กริป (Grip) ขั้นสูง

1. ระบุประเภทของอุปกรณ์กริป(Grip) ขั้นสูงได้ถูกต้อง ตรงตามประเภทอุปกรณ์
2. อธิบายลักษณะของอุปกรณ์กริป (Grip) ขั้นสูงได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์
3. อธิบายวิธีการใช้งานอุปกรณ์กริป (Grip) ขั้นสูงได้ถูกต้องตรงตามหลักการใช้งานของอุปกรณ์
4. ระบุคุณสมบัติ และขีดความสามารถของอุปกรณ์กริป (Grip) ขั้นสูงได้ถูกต้อง ตรงตามประเภทอุปกรณ์

1030502 แยกส่วนประกอบของอุปกรณ์กริป (Grip) ขั้นสูง

1. ระบุลักษณะส่วนประกอบของอุปกรณ์กริป(Grip) ขั้นสูงได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์ระบุลักษณะส่วนประกอบของอุปกรณ์กริป(Grip) ขั้นสูงได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์
2. อธิบายวิธีการใช้งานส่วนประกอบของของอุปกรณ์กริป (Grip)ขั้นสูงได้ถูกต้องตามหลักการใช้งานของอุปกรณ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์กริป (Grip) เบื้องต้นที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการจำแนกประเภทของอุปกรณ์กริป (Grip) ขั้นสูง 2. ทักษะการใช้งานอุปกรณ์กริป (Grip) ขั้นสูง 3. ทักษะการแยกส่วนประกอบของอุปกรณ์กริป (Grip) ขั้นสูง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์กริป (Grip) ขั้นสูง 2. ความรู้เรื่องการติดตั้งอุปกรณ์กริป (Grip) ขั้นสูง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม หรือ 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมิน การจำแนกอุปกรณ์กริป (Grip) ขั้นสูง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกกริป (Grip) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับจำแนกอุปกรณ์กริป (Grip) และส่วนประกอบของอุปกรณ์กริป (Grip) ขั้นสูง (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. อุปกรณ์กริป (Grip) ขั้นสูง หมายถึง Crane ประเภทต่างๆ เป็นต้น 2. ส่วนประกอบของอุปกรณ์กริป (Grip) ขั้นสูง หมายถึง เหล็กถ่วงน้ำหนักของ Crane, Platform เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดการงานแผนกกริป (Grip)