หน่วยสมรรถนะ

ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกเครื่องปั่นไฟ (Generator) และแผนกไฟ

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-3-070ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกเครื่องปั่นไฟ (Generator) และแผนกไฟ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างควบคุมเครื่องปั่นไฟ (Generator Operator) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกเครื่องปั่นไฟ (Generator) และแผนกไฟ สามารถตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งก่อนและหลังถ่ายทำภาพยนตร์ และชี้แจงความเสี่ยงในการทำงานของแผนก พร้อมทั้งรายงานความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนกเครื่องปั่นไฟ (Generator) และแผนกไฟให้กับหัวหน้างานได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1022001 ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานของแผนกเครื่องปั่นไฟ (Generator) และแผนกไฟ

1. ระบุขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนกไฟก่อนและหลังการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด
2. ตรวจสอบการทำงานของแผนกไฟ ก่อนถ่ายทำภาพยนตร์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงาน เพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด
3. ตรวจสอบการทำงานของแผนกไฟหลังถ่ายทำภาพยนตร์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงาน เพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด

1022002 ชี้แจงความเสี่ยงในการทำงานของแผนกเครื่องปั่นไฟ (Generator) และแผนกไฟ

1. ระบุข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนกไฟได้ถูกต้องครบ ถ้วนตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด
2. แจ้งความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนกไฟให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กองถ่ายทำกำหนด
3. รายงานความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนกไฟให้กับหัวหน้างานได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กองถ่ายทำกำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะทางการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานถ่ายทำภาพยนตร์ 2. ความรู้เกี่ยวกับข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินสำหรับการทำงานถ่ายทำภาพยนตร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1.เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2.เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1.เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2.เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกไฟ (Lighting)โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะในการอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกไฟ (Lighting) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการดูแล และตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งก่อนและหลังถ่ายทำภาพยนตร์ (ข) คำอธิบายรายละเอียด -

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ของเครื่องปั่นไฟ (Generator)