หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ของเครื่องปั่นไฟ (Generator)

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-3-069ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ของเครื่องปั่นไฟ (Generator)

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างควบคุมเครื่องปั่นไฟ (Generator Operator) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแผนก Generator สามารถควบคุมเครื่องยนต์ของเครื่องปั่นไฟ (Generator) ดำเนินการติดตั้งช่องกระแสไฟ (Phase ไฟ) และเฝ้าระวังการทำงานของเครื่องยนต์ของเครื่องปั่นไฟ (Generator)

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1021901 ควบคุมเครื่องยนต์เครื่องปั่นไฟ (Generator)

1. ประเมินการใช้พลังงานเครื่องปั่นไฟ(Generator) ได้ถูกต้องตรงตามความต้องการของกองถ่าย
2. ปรับเปลี่ยนแก้ไขกระแสไฟ (220v-110v) ของเครื่องปั่นไฟ(Generator) ได้ถูกต้องตรงตามกระแสไฟที่ใช้ในการถ่ายทำ
3. ควบคุมความสมดุลไฟ (Balance Phase) การทำงานของเครื่องปั่นไฟ(Generator) ได้ถูกต้องตรงตามกระแสไฟที่ใช้ในการถ่ายทำ
4. ดัดแปลงอุปกรณ์ต่อพ่วง (Distribution Box) ให้ใช้กับเครื่องปั่นไฟ (Generator) ได้ถูกต้องตรงตามกระแสไฟที่ใช้ในการถ่ายทำ

1021902 ดำเนินการติดตั้งช่องกระแสไฟ (Phase ไฟ)

1. ระบุขั้นตอน และข้อควรระวังในการติดตั้งช่องกระแสไฟ(Phase ไฟ) ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการทำงาน
2. ติดตั้งช่องกระแสไฟ (Phase ไฟ) ได้ถูกวิธีการทำงาน
3. ติดตั้งช่องกระแสไฟ (Phase ไฟ) ได้ถูกต้องตามตำแหน่งที่กำหนด

1021903 เฝ้าระวังการทำงานของเครื่องยนต์เครื่องปั่นไฟ (Generator)

1. แก้ไขปัญหาทางเทคนิคหรือปัญหาด้านอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟ (Generator) ได้เบื้องต้นระหว่างการถ่ายทำ
2. ชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องปั่นไฟ (Generator)ให้หัวหน้างานรับทราบ
3. แนะนำแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องปั่นไฟ (Generator)ให้หัวหน้างานได้

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  การจำแนกสายไฟ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Distribution Box)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ทักษะการควบคุมเครื่องยนต์ของเครื่องปั่นไฟ (Generator) 2.ทักษะการติดตั้งช่องกระแสไฟ (Phase ไฟ) 3.แก้ไขปัญหาทางเทคนิค หรือปัญหาด้านอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟ (Generator) เบื้องต้น (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1.ความรู้เรื่องเครื่องยนต์ของเครื่องปั่นไฟ (Generator) 2.ความรู้เรื่องการติดตั้งช่องกระแสไฟ (Phase ไฟ)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1.เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2.เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1.เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2.เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแผนก Generator โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะในการอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกไฟ (Lighting) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องยนต์ของเครื่องปั่นไฟ (Generator) และการติดตั้งช่องกระแสไฟ (Phase ไฟ) (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ควบคุมเครื่องยนต์ของเครื่องปั่นไฟ (Generator) หมายถึง ควบคุมความเสถียรเครื่องยนต์ของเครื่องปั่นไฟ ไม่ปล่อยให้น้ำมันหมด 2. การติดตั้งช่องกระแสไฟ (Phase ไฟ) หมายถึง การต่อสายไฟกับช่องกระแสไฟที่ติดอยู่กับเครื่องปั่นไฟ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเตรียมเครื่องปั่นไฟ (Generator) และ Phase ไฟ
ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกเครื่องปั่นไฟ (Generator) และแผนกไฟ