หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมเครื่องปั่นไฟ (Generator) และ Phase ไฟ

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-3-068ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเตรียมเครื่องปั่นไฟ (Generator) และ Phase ไฟ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างควบคุมเครื่องปั่นไฟ (Generator Operator) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเตรียมเครื่องปั่นไฟ (Generator) และ Phase ไฟ สามารถตรวจความพร้อมเครื่องปั่นไฟ (Generator) และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟ (Generator)

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1021801 ตรวจความพร้อมเครื่องปั่นไฟ (Generator)

1. ระบุวิธีการตรวจสภาพเครื่องปั่นไฟ(Generator) ได้ถูกต้องตรงตาม ประเภทอุปกรณ์
2. ตรวจเช็คสภาพเครื่องปั่นไฟ (Generator) ได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์

1021802 บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟ (Generator)

1. ระบุจุดชำรุดเสียหายของเครื่องปั่นไฟ(Generator)ได้ถูกต้อง
2. แจ้งปัญหาการชำรุดเสียหายของเครื่องปั่นไฟ (Generator) ให้หัวหน้างานหรือแผนกซ่อมบำรุงรับทราบ
3. ดำเนินการส่งเครื่องปั่นไฟ (Generator) ไปยังแผนกซ่อมบำรุง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  การจำแนกสายไฟ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Distribution Box)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ทักษะการจำแนกเครื่องปั่นไฟ (Generator) 2.ทักษะการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟ (Generator) (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับประเภท และส่วนประกอบของเครื่องปั่นไฟ (Generator) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2. ความรู้ด้านไฟฟ้า และเครื่องยนต์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1.เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2.เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1.เอกสารรับรองผลการศึกษา หรือผลการอบรม 2.เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจัดเตรียมเครื่องปั่นไฟ (Generator) และ Phase ไฟ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1.ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะในการอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกไฟ (Lighting) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2.ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะในการอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางเกี่ยวกับประเภท และส่วนประกอบของเครื่องปั่นไฟ (Generator) 3.ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการตรวจความพร้อม และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. เครื่องปั่นไฟ (Generator) หมายถึง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยการใช้น้ำมัน และเครื่องยนต์ในการปั่นไดนาโมเพื่อผลิตกระแส

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จำแนกเครื่องปั่นไฟ (Generator) และ Phase ไฟ
ควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ของเครื่องปั่นไฟ (Generator)