หน่วยสมรรถนะ

จำแนกเครื่องปั่นไฟ (Generator) และ Phase ไฟ

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-3-067ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จำแนกเครื่องปั่นไฟ (Generator) และ Phase ไฟ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างควบคุมเครื่องปั่นไฟ (Generator Operator) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจำแนกเครื่องปั่นไฟ (Generator) และ Phase ไฟ สามารถแยกประเภทเครื่องปั่นไฟ (Generator) และจำแนก Phase ไฟ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1021701 แยกประเภทเครื่องปั่นไฟ

1. ระบุประเภทเครื่องปั่นไฟ(Generator) ได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์
2. ระบุคุณสมบัติ และขีดความสามารถของเครื่องปั่นไฟ (Generator) ได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์
3. อธิบายวิธีการใช้งานเครื่องปั่นไฟ (Generator) ได้ถูกต้องตามประเภท ของอุปกรณ์

1021702 จำแนก Phase ไฟ

1. อธิบายการทำงานของช่องกระแสไฟของPhase ไฟได้ถูกต้องถูกต้องตรงตามปริมาณการใช้กระแสไฟ
2. ออกแบบการทำงานของช่องกระแสไฟของ Phase ไฟได้ถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  การจำแนกสายไฟ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Distribution Box)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ทักษะการจำแนกเครื่องปั่นไฟ (Generator) 2.ทักษะการจำแนก Phase ไฟ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1.ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกไฟ (Lighting) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2.ความรู้ด้านไฟฟ้า และเครื่องยนต์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1.เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2.เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1.เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2.เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจำแนกเครื่องปั่นไฟ (Generator) และ Phase ไฟ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1.ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะในการอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกไฟ (Lighting) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2.ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะในการอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางเกี่ยวกับสายไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วง (Distribution Box) 3.ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการจำแนกเครื่องปั่นไฟ (Generator) และ Phase ไฟ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. สายไฟ คือ สายที่ต่อออกจากเครื่องปั่น หรือสายไฟที่ใช้กับโคมไฟ เช่น 63a 32a 16a เป็นต้น 2. อุปกรณ์ต่อพ่วง คือ กล่องแบ่งกระแสไฟหรือกระจายไฟ จากกำลังไฟปริมานมากออกเป็น ช่อง ๆ เพื่อใช้เสียบสายไฟขนาดต่าง ๆ 4.เครื่องปั่นไฟ (Generator) หมายถึง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยการใช้น้ำมัน และเครื่องยนต์ในการ ปั่นไดนาโมเพื่อผลิตกระแสไฟ 5.Phase ไฟ หมายถึง การแบ่งกระแสไฟไปแต่ละจุดตามความต้องการปริมานการใช้งาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จำแนกสายไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วง (Distribution Box)
จัดเตรียมเครื่องปั่นไฟ (Generator) และ Phase ไฟ