หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการจัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-3-062ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดำเนินการจัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างไฟ (Best Boy Electrician) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถดำเนินการจัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยระบุลักษณะของแสงสำหรับการถ่ายทำ เลือกใช้อุปกรณ์ไฟ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ได้ถูกต้อง รวมทั้งวัดแสง และวัดอุณหภูมิแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1020901 จัดแสงสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์

1. ระบุลักษณะของแสงสำหรับการถ่ายทำได้ถูกต้องตามคำสั่งของหัวหน้างาน
2. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องลักษณะของแสงที่ต้องการ
3. ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ไฟ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามลักษณะของแสงที่ต้องการ
4. ปรับเปลี่ยนการจัดแสงได้ถูกต้องตามคำสั่งของหัวหน้างาน

1020902 วัดอุณหภูมิแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์

1. จำแนกประเภทของเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการวัดแสงได้ถูกต้องตามหลักการวัดแสง
2. เลือกใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับการวัดแสงได้ถูกต้องตามลักษณะงาน
3. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับการวัดแสงได้ถูกต้องตามวิธีการใช้งาน
4. ใช้ Contrast ได้ถูกต้องตามวิธีการใช้งาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ทักษะการใช้เครื่องวัดแสง 2.ทักษะการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแสง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เรื่องการจัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์ 2. ความรู้เรื่องการวัดแสงสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ 3. ความรู้เรื่องการวัดอุณหภูมิแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1.เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2.เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1.เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2.เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการดำเนินการจัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะในการอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกไฟ (Lighting) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับจัดแสง วัดแสง และวัดอุณหภูมิแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. การจัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์ หมายถึง การจัดแสงหรือออกแบบแสงให้เข้ากับฉาก และอารมณ์หรือ Mood & tone ของภาพยนตร์ 2. การวัดแสงสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ หมายถึง การวัดค่าความแรงของแสงแต่ละตำแหน่งใน ฉากเพื่อมิติ และความสวยงานของภาพ 3. การวัดอุณหภูมิแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์ หมายถึง การวัดค่าอุณหภูมิสีของแสงแต่ละในฉาก เพื่อให้ได้อุณหภูมิแสงที่เที่ยงตรงในการถ่ายทำ 4. อุปกรณ์ Contrast หมายถึง อุปกรณ์ลักษณะคล้ายแว่นทรงกลมสีดำ ใช้ส่องโคมไฟเพื่อดูความแรงของแสงไฟหรือแสงอาทิตย์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
รวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกไฟ