หน่วยสมรรถนะ

รวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-3-061ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  รวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างไฟ (Best Boy Electrician) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องสามารถรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์จากแผนกกล้อง และแผนกกริป

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1020801 รวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์จากแผนกกล้อง

1. ระบุข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์จากแผนกกล้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการการจัดแสงของการถ่ายทำ
2. ประสานงานกับแผนกกล้องเพื่อรับข้อมูลสำหรับการจัดแสงได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

1020802 รวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์จากแผนกกริป

1. ระบุข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์จากแผนกกริปได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการการจัดแสงของการถ่ายทำ
2. ประสานงานกับแผนกกริปเพื่อรับข้อมูลสำหรับการจัดแสงได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ทักษะการประสานงานในกองถ่ายทำภาพยนตร์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เรื่องการจัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์ 2. ความรู้เรื่องการทำงานของแผนกกล้อง และแผนกกริปเบื้องต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1.เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2.เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1.เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2.เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะในการอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกไฟ (Lighting) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับประสานงาน และรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์จากแผนกกล้อง หมายถึง ขนาดแฟรมภาพ เพื่อการวางตำแหน่งไฟไม่ให้เข้าเฟรมภาพ เป็นต้น 2. ข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์จากแผนกกริป หมายถึง ตำแหน่งการวาง Dolly และระยะการเคลื่อนกล้องบน Dolly เพื่อการวางตำแหน่งไฟไม่ให้เข้าเฟรมภาพ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกไฟ
ดำเนินการจัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์