หน่วยสมรรถนะ

จำแนกอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ขั้นกลาง

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-3-056ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จำแนกอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ขั้นกลาง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างไฟ (Best Boy Electrician) ISCO 2654

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1020601 แยกประเภทอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ขั้นกลาง

1. ระบุประเภทของอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์(Lighting Accessories) ได้ถูกต้องตามประเภทอุปกรณ์
2. อธิบายวิธีการใช้งาน อุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (LightingAccessories) ได้ถูกต้องตามหลักการใช้งานของอุปกรณ์

1020602 แยกส่วนประกอบของอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ขั้นกลาง

1. ระบุส่วนประกอบของอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์(Lighting Accessories) ขั้นกลางได้ถูกต้องตามประเภทอุปกรณ์
2. อธิบายวิธีการใช้งานส่วนประกอบของอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์(Lighting Accessories) ขั้นกลาง ได้ถูกต้องตามหลักการใช้งานของอุปกรณ์
3. อธิบายขีดจำกัดของอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (LightingAccessories) ขั้นกลาง ได้ถูกต้องตามประเภทอุปกรณ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการจำแนกประเภทอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ขั้นกลาง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกไฟ (Lighting) ขั้นกลาง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกไฟ (Lighting) ขั้นกลาง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1.เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2.เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1.เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2.เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจำแนกอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ขั้นกลาง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะในการอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกไฟ (Lighting) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการจำแนกอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ขั้นกลาง (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. อุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ขั้นกลาง หมายถึง ขาไฟขนาดใหญ่, อุปกรณ์ platform เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
รวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการจัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์