หน่วยสมรรถนะ

จำแนกไฟถ่ายทำภาพยนตร์ ขั้นกลาง

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-3-055ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จำแนกไฟถ่ายทำภาพยนตร์ ขั้นกลาง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างไฟ (Best Boy Electrician) ISCO 2654

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1020501 แยกประเภทไฟถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง

1. ระบุประเภทไฟถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลางได้ถูกต้องตามประเภทอุปกรณ์
2. อธิบายลักษณะของไฟถ่ายทำภาพยนตร์ ขั้นกลางได้ถูกต้อง ตามประเภทอุปกรณ์
3. อธิบายวิธีการใช้งานไฟถ่ายทำภาพยนตร์ ขั้นกลางได้ถูกต้อง ตามหลักการใช้งานของอุปกรณ์

1020502 แยกส่วนประกอบของไฟถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง

1. อธิบายลักษณะส่วนประกอบของไฟถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลางได้ถูกต้องตามประเภทอุปกรณ์
2. อธิบายวิธีการใช้งานส่วนประกอบของไฟถ่าย ทำภาพยนตร์ขั้นกลางได้ถูกต้องตามหลักการใช้งานของอุปกรณ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการจำแนกประเภทไฟถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกไฟ (Lighting) ขั้นกลาง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2. ความรู้เกี่ยวกับไฟถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง เช่น ไฟทังแสตนขนาดมากว่า 2000w และไฟ HMI ที่มากกว่า 2.5k ขึ้นไป

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1.เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2.เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1.เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2.เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจำแนกไฟถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1.ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะในการอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกไฟ (Lighting) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2.ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับจำแนกไฟถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลางและส่วนประกอบของไฟถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ไฟถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง หมายถึง ไฟทังแสตนขนาดมากว่า 2000w และไฟ HMI ที่มากกว่า 2.5k ขึ้นไป

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
รวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดแสงในการถ่ายทำภาพยนตร์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง