หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกเทคนิคภาพดิจิทัล

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-3-050ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกเทคนิคภาพดิจิทัล

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างเทคนิคภาพดิจิทัล (Digital Imaging Technician) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้ ความสามารถในการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกเทคนิคภาพดิจิทัล ตรวจติดตามความปลอดภัยในการทำงานของแผนกเทคนิคภาพดิจิทัล และสามารถถ่ายทอดขั้นตอนการทำงานเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนกเทคนิคภาพดิจิทัลให้ผู้เกี่ยวข้องตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1015501 กำกับดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกเทคนิคภาพดิจิทัล

1. ระบุขั้นตอนการทำงานเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนกเทคนิคภาพดิจิทัลก่อน และหลังการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด

1015502 ตรวจติดตามความปลอดภัยในการทำงานของแผนกเทคนิคภาพดิจิทัล

1. ถ่ายทอดขั้นตอนการทำงานเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนกเทคนิคภาพดิจิทัลให้ผู้เกี่ยวข้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด
2. ตรวจสอบการดูแลการทำงานเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของแผนกเทคนิคภาพดิจิทัลได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด
3. ดำเนินการตรวจติดตามความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของทีมงานหลังการถ่ายทำได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด
4. รายงานความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนกเทคนิคภาพดิจิทัลให้กับหัวหน้างานได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กองถ่ายทำกำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับสื่อบันทึก (Media) ต่าง ๆ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกเทคนิคภาพดิจิทัล 2. ทักษะการตรวจติดตามความปลอดภัย ในการทำงานของแผนกเทคนิคภาพดิจิทัล (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกกล้อง (Camera) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ทฤษฎีพื้นฐานการผลิตภาพยนตร์เพื่อการปฏิบัติงานในแผนกเทคนิคภาพดิจิทัล 3. ความรู้กระบวนการเกิดภาพทางดิจิทัล (Digital Processing) EX. Sensor/Image Processor 4. ความรู้ด้านทฤษฎีแสงสีของกระบวนการผลิตภาพยนตร์ (Color Theory of Cinema) 5. ความรู้เรื่องขีดความสามารถของกล้อง 6. ความรู้ด้านคุณสมบัติไฟล์ภาพแต่ละแบบ 7. ความรู้เรื่องภาษาภาพยนตร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษา หรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมิน การควบคุมการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกเทคนิคภาพดิจิทัล โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะในการอ่าน พูดและเขียนศัพท์เฉพาะทางของงานเทคนิคภาพดิจิทัลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกงานเทคนิคภาพดิจิทัล (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. อุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัล หมายถึง คอมพิวเตอร์, Hard disk, โปรแกรมที่ ใช้แปลงไฟล์ประเภทต่าง ๆ รวมทั้ง Control panel สำหรับแก้สี เป็นต้น 2. ไฟล์ (File) สำหรับงาน Data Wrangler หมายถึง ไฟล์ที่ใช้แปลง หรือถ่ายโอนข้อมูล 3. มีเดีย (Media) สำหรับงาน Data Wrangler หมายถึง การ์ดชนิดต่าง ๆ ที่ใช้บันทึกภาพ และถ่ายโอนข้อมูล

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดการงานแผนกเทคนิคภาพดิจิทัล