หน่วยสมรรถนะ

จัดการงานแผนกเทคนิคภาพดิจิทัล

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-3-049ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดการงานแผนกเทคนิคภาพดิจิทัล

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างเทคนิคภาพดิจิทัล (Digital Imaging Technician) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้ความ สามารถในการประสานการทำงานระหว่างแผนกเทคนิคภาพดิจิทัล กับผู้กำกับภาพ รวมทั้งควบคุมงบประมาณการดำเนินงานแผนกเทคนิคภาพดิจิทัล

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1015401 ประสานการทำงานแผนกเทคนิคภาพดิจิทัลกับผู้กำกับภาพ

1. ระบุรายละเอียดของไฟล์ภาพที่กำหนดไว้ได้ถูกต้องตามคำสั่งของผู้กำกับภาพ
2. อธิบายลักษณะของภาพดิจิทัลแก่ผู้กำกับภาพ ได้ถูกต้องตามลักษณะของภาพที่ผู้กำกับกำหนด
3. แจ้งสิ่งผิดปกติที่ปรากฏในไฟล์ภาพให้ผู้กำกับภาพได้ถูกต้องครบถ้วนตามลักษณะที่ปรากฏ
4. อธิบายแนวทางการแก้ไขสิ่งผิดปกติที่ปรากฏในไฟล์ภาพให้ผู้กำกับภาพได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนการทำงาน

1015402 ควบคุมงบประมาณการดำเนินงานแผนกเทคนิคภาพดิจิทัล

1. ระบุประเภทของอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัลได้ถูกต้องตรงตามงบประมาณที่กำหนด
2. ระบุคุณสมบัติของอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัลที่ต้องใช้สำหรับการถ่ายทำได้ถูกต้องตรงตามงบประมาณที่กำหนด
3. กำหนดจำนวนของอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัลที่ต้องใช้สำหรับการถ่ายทำได้ถูกต้องตรงตามงบประมาณที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับสื่อบันทึก (Media) ต่าง ๆ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการประสานการทำงาน 2. ทักษะการควบคุมงบประมาณการดำเนินงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกกล้อง (Camera) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ทฤษฎีพื้นฐานการผลิตภาพยนตร์เพื่อการปฏิบัติงานในแผนกเทคนิคภาพดิจิทัล 3. ความรู้กระบวนการเกิดภาพทางดิจิทัล (Digital Processing) EX. Sensor/Image Processor 4. ความรู้ด้านทฤษฎีแสงสีของกระบวนการผลิตภาพยนตร์ (Color Theory of Cinema) 5. ความรู้เรื่องขีดความสามารถของกล้อง 6. ความรู้ด้านคุณสมบัติไฟล์ภาพแต่ละแบบ 7. ความรู้เรื่องภาษาภาพยนตร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษา หรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมิน การจัดการงานแผนกเทคนิคภาพดิจิทัล โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะในการอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางของงานเทคนิคภาพดิจิทัลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการประสานการทำงานแผนกเทคนิคภาพดิจิทัลกับผู้กำกับภาพ รวมถึงควบคุมงบประมาณการดำเนินงานแผนกเทคนิคภาพดิจิทัล (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. อุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัล หมายถึง คอมพิวเตอร์, Hard disk, โปรแกรมที่ใช้แปลงไฟล์ประเภทต่าง ๆ รวมทั้ง Control panel สำหรับแก้สี เป็นต้น 2. ไฟล์ (File) สำหรับงาน Data Wrangler หมายถึง ไฟล์ที่ใช้แปลง หรือถ่ายโอนข้อมูล 3. มีเดีย (Media) สำหรับงาน Data Wrangler หมายถึง การ์ดชนิดต่าง ๆ ที่ใช้บันทึกภาพ และถ่ายโอนข้อมูล

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมคุณภาพของไฟล์ภาพในการถ่ายทำภาพยนตร์
ควบคุมการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกเทคนิคภาพดิจิทัล