หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมคุณภาพของไฟล์ภาพในการถ่ายทำภาพยนตร์

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-3-048ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมคุณภาพของไฟล์ภาพในการถ่ายทำภาพยนตร์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างเทคนิคภาพดิจิทัล (Digital Imaging Technician) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้ความ สามารถในการปรับแก้สีของภาพระหว่างถ่ายทำ และตรวจสอบความเรียบร้อยของไฟล์ภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1015301 ปรับแก้สีของภาพระหว่างถ่ายทำ

1. เลือกใช้โปรแกรมปรับสีได้ถูกต้องตามลักษณะไฟล์
2. ทำ Color Correction ได้ถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้กำกับภาพหรือผู้กำกับ
3. ทำ live Grade ได้ถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้กำกับภาพหรือผู้กำกับ
4. สังเกตความผิดปกติในไฟล์ภาพได้
5. ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นภาพ และไฟล์ภาพได้ถูกต้อง
6. อธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นกับภาพ และไฟล์ภาพให้ช่างภาพ (ผู้กำกับภาพและฝ่ายPost-Production)
7. รายงานปัญหา (Data Report) ที่เกิดขึ้นกับภาพและไฟล์ภาพให้กับแผนกตัดต่อรับทราบ

1015302 ตรวจสอบความเรียบร้อยของไฟล์ภาพ

1. ระบุลักษณะของไฟล์ภาพที่กำหนดไว้ได้ถูกต้องตามคำสั่งของผู้กำกับภาพ
2. ระบุสิ่งผิดปกติที่ปรากฏในไฟล์ภาพได้ถูกต้องตามลักษณะที่ปรากฏ
3. แจ้งสิ่งผิดปกติที่ปรากฏในไฟล์ภาพให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับสื่อบันทึก (Media) ต่าง ๆ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการปรับแก้สีของภาพระหว่างถ่ายทำ 2. ทักษะการตรวจสอบความเรียบร้อยของไฟล์ภาพ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกกล้อง (Camera) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ทฤษฎีพื้นฐานการผลิตภาพยนตร์เพื่อการปฏิบัติงานในแผนกเทคนิคภาพดิจิทัล 3. ความรู้กระบวนการเกิดภาพทางดิจิทัล (Digital Processing) EX. Sensor/Image Processor 4. ความรู้ด้านทฤษฎีแสงสีของกระบวนการผลิตภาพยนตร์ (Color Theory of Cinema) 5. ความรู้เรื่องขีดความสามารถของกล้อง 6. ความรู้ด้านคุณสมบัติไฟล์ภาพแต่ละแบบ 7. ความรู้เรื่องภาษาภาพยนตร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษา หรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมิน การควบคุมคุณภาพของไฟล์ภาพในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะในการอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางของงานเทคนิคภาพดิจิทัลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการปรับแก้สีของภาพ และตรวจสอบความเรียบร้อยของไฟล์ภาพสำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัล (ข) คำอธิบายรายละเอียด -

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมความพร้อมอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัล
จัดการงานแผนกเทคนิคภาพดิจิทัล