หน่วยสมรรถนะ

เตรียมความพร้อมอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัล

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-3-047ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมความพร้อมอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัล

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างเทคนิคภาพดิจิทัล (Digital Imaging Technician) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องมี ความรู้ความสามารถในการเตรียมอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัลและตรวจสภาพอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัล

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1015201 เตรียมอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัล

1.ระบุประเภทอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัลได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน
2. ระบุจำนวนอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัลได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน

1015202 ตรวจสภาพอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัล

1. ระบุวิธีการตรวจสภาพอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัลได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์
2. ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำหรับงาน เทคนิคภาพดิจิทัลได้ถูกต้องตามตรงตามประเภทอุปกรณ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับสื่อบันทึก (Media) ต่าง ๆ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการเตรียมอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัล 2. ทักษะการตรวจสภาพอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัล (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกกล้อง (Camera) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ทฤษฎีพื้นฐานการผลิตภาพยนตร์เพื่อการปฏิบัติงานในแผนกเทคนิคภาพดิจิทัล 3. ความรู้กระบวนการเกิดภาพทางดิจิทัล (Digital Processing) EX. Sensor/Image Processor 4. ความรู้ด้านทฤษฎีแสงสีของกระบวนการผลิตภาพยนตร์ (Color Theory of Cinema) 5. ความรู้เรื่องขีดความสามารถของกล้อง 6. ความรู้ด้านคุณสมบัติไฟล์ภาพแต่ละแบบ 7. ความรู้เรื่องภาษาภาพยนตร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1.เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษา หรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมิน การเตรียมความพร้อมอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัล โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะในการอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางของงานเทคนิคภาพดิจิทัลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการเตรียม และตรวจสภาพอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัล (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. อุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัล หมายถึง คอมพิวเตอร์, Hard disk, โปรแกรมที่ ใช้แปลงไฟล์ประเภทต่าง ๆ รวมทั้ง Control panel สำหรับแก้สี เป็นต้น 2. ไฟล์ (File) สำหรับงาน Data Wrangler หมายถึง ไฟล์ที่ใช้แปลง หรือถ่ายโอนข้อมูล 3. มีเดีย (Media) สำหรับงาน Data Wrangler หมายถึง การ์ดชนิดต่าง ๆ ที่ใช้บันทึกภาพ และถ่าย โอนข้อมูล

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เลือกอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัลในการถ่ายทำภาพยนตร์
ควบคุมคุณภาพของไฟล์ภาพในการถ่ายทำภาพยนตร์