หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) ตามคำสั่งของหัวหน้างาน

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-2-084ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) ตามคำสั่งของหัวหน้างาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างริก (Rig Man) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถขนย้ายอุปกรณ์ริก (Rig) โดยสามารถระบุขั้นตอนและข้อควรระวังในการขนย้าย ตรวจจำนวนอุปกรณ์ และดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) โดยระบุตำแหน่งติดตั้ง ติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) ได้ถูกต้องตามหลักการทำงานของอุปกรณ์ และดัดแปลงการใช้งานของอุปกรณ์ริก (Rig)ได้ถูกต้องตามคำสั่งของหัวหน้างาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1040501 ขนย้ายอุปกรณ์ริก (Rig)

1. ระบุขั้นตอน และข้อควรระวังในการขนย้ายอุปกรณ์ริก (Rig) ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามข้อวิธีการใช้งานอุปกรณ์
2. ระบุขั้นตอน และข้อควรระวังในการขนย้าย อุปกรณ์ริก (Rig)ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานที่ถ่ายทำ
3. ตรวจจำนวนอุปกรณ์ริก (Rig)ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งงาน
4. ขนย้าย อุปกรณ์ริก (Rig) ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

1040502 ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig)

1. ระบุตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ริก(Rig) ได้ถูกต้องตามคำสั่งของหัวหน้างาน
2. ติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) ได้ถูกต้องตามหลักการทำงานของอุปกรณ์
3. ดัดแปลงการใช้งานของอุปกรณ์ริก (Rig) ได้ถูกต้องตามคำสั่งของหัวหน้างาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  การดูแลรักษาอุปกรณ์ริก (Rig) เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะทางการวางแผนการติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) 2. ทักษะทางการขนย้ายอุปกรณ์ริก (Rig) (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ริก (Rig) 2. ความรู้เรื่องการติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence) 1.เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2.เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1.เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม หรือ 2.เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์แผนกริก (Rig) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับขนย้าย และติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) รวมถึงดัดแปลงการใช้งานของอุปกรณ์ริก (Rig) ตามคำสั่งของหัวหน้างาน (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ดัดแปลงการใช้งานของอุปกรณ์ริก (Rig) หมายถึง การปรับเปลี่ยนการยึดติดเซฟตี้สลิง หรือยึดติดนักแสดงในฉากอันตรายให้เหมาะสมกับงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมการติดตั้งอุปกรณ์แผนกริก (Rig) ตามใบสั่งงาน
ดูแลรักษาอุปกรณ์ริก (Rig) เบื้องต้น