หน่วยสมรรถนะ

เตรียมการติดตั้งอุปกรณ์แผนกริก (Rig) ตามใบสั่งงาน

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-2-083ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมการติดตั้งอุปกรณ์แผนกริก (Rig) ตามใบสั่งงาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างริก (Rig Man) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) ตามใบสั่งงาน สามารถระบุประเภทอุปกรณ์ ระบุจำนวน วางลำดับขั้นตอนการติดตั้งได้ สามารถตรวจความพร้อมใช้งานอุปกรณ์ริก (Rig) โดยทำการตรวจสภาพความพร้อมใช้งานอุปกรณ์ คัดแยกอุปกรณ์ และรายงานสภาพชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1040401 วางแผนการติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) ตามใบสั่งงาน

1. ระบุประเภทอุปกรณ์ริก(Rig) ที่ใช้ในการถ่ายทำได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน
2. ระบุจำนวนอุปกรณ์ริก (Rig) แต่ละประเภทที่ใช้ในการถ่ายทำได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน
3. วางลำดับขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) ได้ถูกต้องตามคำสั่งของหัวหน้างาน

1040402 ตรวจความพร้อมใช้งานอุปกรณ์ริก (Rig)

1. ระบุประเภทอุปกรณ์ริก(Rig) ที่ใช้ในการถ่ายทำได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน
2. ระบุจำนวนอุปกรณ์ริก (Rig) แต่ละประเภทที่ใช้ในการถ่ายทำได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน
3. วางลำดับขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) ได้ถูกต้องตามคำสั่งของหัวหน้างาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  การดูแลรักษาอุปกรณ์ริก (Rig) เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะทางการวางแผนการติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เรื่องเครื่องมือ และอุปกรณ์ริก (Rig) 2. ความรู้เรื่องการติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม หรือ 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับเตรียมการติดตั้งอุปกรณ์แผนกริก (Rig) โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์แผนกริก (Rig) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวางแผนการติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) ตามใบสั่งงาน และการตรวจความพร้อมใช้งานอุปกรณ์ริก (Rig) (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ความพร้อมของอุปกรณ์ริก (Rig) เบื้องต้น หมายถึง อุปกรณ์มีสภาพพร้อมใช้งาน เมื่อนำไปใช้อย่างถูกวิธีจะไม่ก่อให้เกิดอันตราย หรือความเสียหายทั้งทางชีวิต และทรัพย์สิน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จำแนกอุปกรณ์ริก (Rig)
ติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) ตามคำสั่งของหัวหน้างาน