หน่วยสมรรถนะ

จำแนกอุปกรณ์ริก (Rig)

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-2-080ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จำแนกอุปกรณ์ริก (Rig)

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างริก (Rig Runner) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ในแผนกริก (Rig) และมีความสามารถในการจำแนกอุปกรณ์ริก (Rig) สามารถแยกประเภทอุปกรณ์ รวมทั้งแยกส่วนประกอบของอุปกรณ์ริก (Rig) ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1040101 แยกประเภทอุปกรณ์ริก (Rig)

1. ระบุประเภทของอุปกรณ์ริก(Rig) ได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์
2. ระบุคุณสมบัติและขีดความ สามารถของอุปกรณ์ริก (Rig) ได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์
3. อธิบายวิธีการใช้งานอุปกรณ์ริก (Rig) ได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์
4. ระบุส่วนประกอบของอุปกรณ์ริก (Rig) ได้ถูกต้อง
5. ระบุคุณสมบัติและขีดความ สามารถของส่วนประกอบของอุปกรณ์ริก (Rig)ได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์
6. อธิบายวิธีการใช้งานส่วนประกอบของอุปกรณ์ริก (Rig) ได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการจำแนกประเภทอุปกรณ์ 2. ทักษะการจำแนกส่วนประกอบของอุปกรณ์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกริก (Rig) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม หรือ 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจำแนกอุปกรณ์ริก (Rig)โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะในการอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกริก (Rig) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการแยกประเภทอุปกรณ์ริก (Rig) และแยกส่วนประกอบของอุปกรณ์ริก (Rig) (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ริก (Rig) หมายถึง การเกาะ เกี่ยว ยึด จับ ติด รั้ง ล๊อค ห้อย ระโยงระยาง 2. การริก (Rigging) หมายถึง การนำเครื่องมือ อุปกรณ์ มายึดติดกับสิ่งต่างๆ เพื่อใช้ในการถ่ายทำ หรือเป็นตัวช่วยในการถ่ายทำให้ง่ายขึ้น และช่วยให้ปลอดภัยทั้งอุปกรณ์ นักแสดง ทีมงาน 3. อุปกรณ์ริก (Rig) หมายถึง เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการทำงานแผนกริก (Rig) เช่น เหล็ก ไม้ ยาง ผ้า เชือก

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จำแนกอุปกรณ์ริก (Rig)
เตรียมการติดตั้งอุปกรณ์แผนกริก (Rig) ตามใบสั่งงาน