หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งอุปกรณ์กริป (Grip) ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-2-074ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ติดตั้งอุปกรณ์กริป (Grip) ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างกริป (Grip Man) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์กริป (Grip) ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ สามารถขนย้ายอุปกรณ์กริป (Grip) และดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กริป (Grip) ได้ถูกต้องตามหลักการทำงานของอุปกรณ์กริป (Grip) และตามข้อกำหนดของสถานที่ถ่ายทำ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1030401 ขนย้ายอุปกรณ์กริป (Grip) ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

1. ตรวจจำนวนอุปกรณ์(Grip) ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งงาน
2. ระบุขั้นตอน และข้อควรระวังในการขนย้ายอุปกรณ์กริป (Grip)ที่ใช้ในการถ่ายทำได้ถูกต้องตามข้อกำหนของสถานที่ถ่ายทำ
3. ขนย้ายอุปกรณ์กริป (Grip) ที่ใช้ในการถ่ายทำได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานที่ถ่ายทำ

1030402 ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กริป (Grip)

1. เลือกใช้อุปกรณ์กริป(Grip) ได้ถูกต้องตามคำสั่งงานจากหัวหน้างาน
2. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการเลือกอุปกรณ์กริป (Grip)ได้ถูกต้องตามคำสั่งงานจากหัวหน้างาน
3. ระบุขั้นตอน และข้อควรระวังในการติดตั้งอุปกรณ์กริป (Grip)ที่ใช้ในการถ่ายทำได้ถูกต้องตามหลักการทำงานอุปกรณ์กริปและตามข้อกำหนดของสถานที่ถ่ายทำ
4. ติดตั้งอุปกรณ์กริป (Grip) ได้ถูกต้องตามหลักการทำงานอุปกรณ์กริปและตามข้อกำหนดของสถานที่ถ่ายทำตามสภาพของอุปกรณ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์กริป (Grip)ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะทางการวางแผนการติดตั้งอุปกรณ์กริป (Grip) (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. เครื่องมือและอุปกรณ์กริป (Grip) 2. ความรู้เรื่องการขนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์กริป (Grip)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม หรือ 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมิน การติดตั้งอุปกรณ์แผนกกริป (Grip) ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกกริป (Grip) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเลือกใช้ ขนย้าย และติดตั้งอุปกรณ์กริป (Grip) ตามคำสั่งงานจากหัวหน้างาน (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. อุปกรณ์กริป (Grip) ได้แก่ Dolly, Mini jip เป็นต้น 2. ส่วนประกอบของอุปกรณ์กริป (Grip ) ได้แก่ ราง dolly , กล่องไม้ (Open Box, Full Box Half Box)เป็นต้น 3. อุปกรณ์อื่นที่ทำงานร่วมกับกริป (Grip) หมายถึง กล้อง , รีโมทเฮด (Remote head) เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติงานแผนกริป (Grip) ตามหลักความปลอดภัย