หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมอุปกรณ์แผนก กริป (Grip) ตามใบสั่งงาน

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-2-072ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเตรียมอุปกรณ์แผนก กริป (Grip) ตามใบสั่งงาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างกริป (Grip Runner) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเตรียมอุปกรณ์กริป (Grip) การตรวจความพร้อมของอุปกรณ์กริป (Grip) และการทำความสะอาดอุปกรณ์แผนกกริป (Grip) เบื้องต้น

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1030201 เตรียมอุปกรณ์กริป (Grip) เพื่อทำงานร่วมกับอุปกรณ์ถ่ายทำอื่น

1. คัดแยกอุปกรณ์กริป(Grip) ได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน
2. จัดเรียงอุปกรณ์กริป (Grip) ได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน
3.ขนย้ายอุปกรณ์กริป (Grip) ได้ถูกต้องตามวิธีการใช้งาน

1030202 ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์กริป (Grip) เบื้องต้น

1. ระบุวิธีการตรวจสภาพเบื้องต้นของอุปกรณ์กริป(Grip) เบื้องต้นได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. ตรวจเช็คสภาพเบื้องต้นอุปกรณ์กริป (Grip) เบื้องต้นได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3. ตรวจเช็คจำนวนอุปกรณ์กริป (Grip) ได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน

1030203 ทำความสะอาดอุปกรณ์แผนกกริป (Grip) เบื้องต้น

1. ระบุเครื่องมือทำความสะอาดอุปกรณ์กริป(Grip) ได้ถูกต้องตามคู่มือของอุปกรณ์
2. เลือกใช้เครื่องมือทำความสะอาดอุปกรณ์กริป (Grip) ได้ถูกต้องตามคู่มือของอุปกรณ์
3. ดำเนินการทำความสะอาดอุปกรณ์กริป (Grip) ได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ทักษะการเตรียมอุปกรณ์กริป (Grip) 2.ทักษะการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์กริป (Grip) 3.ทักษะการทำความสะอาดอุปกรณ์กริป (Grip) (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกกริป (Grip)ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทำความสะอาดอุปกรณ์กริป (Grip)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมิน การจัดเตรียมอุปกรณ์แผนกกริป (Grip) ตามใบสั่งงาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกกริป (Grip) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการคัดแยก จัดเรียง ขนย้ายตรวจสภาพของอุปกรณ์ ตรวจเช็คสภาพ ตรวจเช็คจำนวน และทำความสะอาดอุปกรณ์กริปเบื้องต้น (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. อุปกรณ์ถ่ายทำอื่นที่ทำงานร่วมกับกริป (Grip) หมายถึง remote head, กล้อง เป็นต้น 2. การความสะอาดของอุปกรณ์กริป (Grip) เบื้องต้น หมายถึง การความสะอาดของอุปกรณ์กริป โดยใช้ แอลกอฮอล์ (Alcohol)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเตรียมอุปกรณ์แผนก กริป (Grip) ตามใบสั่งงาน
ปฏิบัติงานแผนกริป (Grip) ตามหลักความปลอดภัย