หน่วยสมรรถนะ

จำแนกสายไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วง (Distribution Box)

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-2-065ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จำแนกสายไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วง (Distribution Box)

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างควบคุมเครื่องปั่นไฟ (Generator Runner) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจำแนกสายไฟ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Distribution Box) สามารถแยกประเภทสายไฟ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Distribution Box) และแยกประเภทอุปกรณ์ต่อพ่วง (Distribution Box)

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1021501 แยกประเภทสายไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วง (Distribution Box)

1. ระบุประเภทสายไฟได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์
2. อธิบายวิธีการใช้สายไฟได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์
3. อธิบายขีดความสามารถของสายไฟได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์

1021502 แยกประเภทอุปกรณ์ต่อพ่วง (Distribution Box)

1. ระบุประเภทอุปกรณ์ต่อพ่วง(DistributionBox) ได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์
2. อธิบายวิธีการใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วง (Distribution Box) ได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์
3. อธิบายขีดความสามารถของอุปกรณ์ต่อพ่วง (Distribution Box)ได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการจำแนกไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) เบื้องต้น 2. ทักษะการจำแนกสายไฟ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Distribution Box) (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกไฟ (Lighting) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ความรู้ด้านไฟฟ้า และเครื่องยนต์ 3. ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองถ่าย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษา หรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจำแนกสายไฟ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Distribution Box) โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1.ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะในการอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกไฟ (Lighting) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2.ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะในการอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางเกี่ยวกับสายไฟ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Distribution Box) 3.ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการแยกประเภทสายไฟ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Distribution Box) และแยกประเภทอุปกรณ์ต่อพ่วง (Distribution Box) (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. สายไฟ คือ สายที่ต่อออกจากเครื่องปั่น หรือสายไฟที่ใช้กับโคมไฟ เช่น 63a 32a 16a เป็นต้น 2. อุปกรณ์ต่อพ่วง คือ กล่องแบ่งกระแสไฟหรือกระจายไฟ จากกำลังไฟปริมานมากออกเป็นช่องๆเพื่อใช้เสียบสายไฟขนาดต่าง ๆ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จำแนกสายไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วง (Distribution Box)