หน่วยสมรรถนะ

จัดเก็บไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories)

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-2-054ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเก็บไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories)

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างไฟ (Electrician) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บไฟถ่ายทำภาพยนตร์และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories)

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1020401 จัดเก็บไฟถ่ายทำภาพยนตร์

1. ระบุขั้นตอน และข้อควรระวังในการจัดเก็บไฟถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามหลักการดูแลรักษาของไฟ
2. ตรวจเช็คสภาพ และจำนวนของไฟถ่ายทำภาพยนตร์ที่จะจัดเก็บได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน
3. ทำการจัดเก็บไฟถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการจัดเก็บไฟที่กำหนด

1020402 จัดเก็บอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories)

1. ระบุขั้นตอน และข้อควรระวังในการจัดเก็บอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์(Lighting Accessories) ได้ถูกต้องตามหลักการดูแลรักษาอุปกรณ์
2. ตรวจเช็คสภาพ และจำนวนของอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (LightingAccessories) ที่จะจัดเก็บได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน
3. ทำการจัดเก็บอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories)ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการจัดเก็บที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  จัดเตรียมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ตามใบสั่งงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะทางการขนย้ายอุปกรณ์ไฟ (Lighting) 2. ทักษะทางการจัดเก็บอุปกรณ์ไฟ (Lighting) (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เรื่องเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟ (Lighting) 2. ความรู้เรื่องการจัดเก็บอุปกรณ์ไฟ (Lighting)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1.เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2.เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1.เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2.เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจัดเก็บไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1.ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะในการอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกไฟ (Lighting) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2.ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับจัดเก็บ และตรวจเช็คสภาพและจำนวนของไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ตรวจเช็คสภาพของไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) หมายถึง การติดตั้งโคมไฟบนขาไฟ และการติดตั้งอุปกรณ์บังหน้าไฟมีความมั่นคง และปลอดภัยหรือไม่ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ติดตั้งไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories)

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน