หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories)

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-2-053ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ติดตั้งไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories)

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างไฟ (Electrician) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้งไฟถ่ายทำภาพยนตร์และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) สามารถขนย้าย ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ รวมทั้งตรวจสอบการติดตั้งไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories)

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1020301 ขนย้ายไฟถ่ายทำภาพยนตร์และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories)

1. ระบุขั้นตอน และข้อควรระวังในการขนย้ายไฟถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามประเภทของไฟและข้อกำหนดของสถานที่ถ่ายทำ
2. ระบุขั้นตอน และข้อควรระวังในการขนย้ายอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์(Lighting Accessories) ได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์และข้อกำหนดของสถานที่ถ่ายทำ
3. ตรวจจำนวนไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (LightingAccessories) ได้ถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งงาน
4. ขนย้ายไฟถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
5. ขนย้ายอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories)ได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

1020302 ดำเนินการติดตั้งไฟถ่ายทำภาพยนตร์ตามคำสั่งของหัวหน้างาน

1. ระบุตำแหน่งการติดตั้งไฟถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามตำแหน่งที่หัวหน้างานกำหนด
2. เลือกชนิด และประเภทของไฟถ่ายทำภาพยนตร์ที่จะทำการติดตั้งได้ถูกต้องตามคำสั่งของหัวหน้างาน
3. ระบุขั้นตอนการติดตั้ง และการตั้งค่าไฟถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามหลักการทำงานของไฟถ่ายทำภาพยนตร์
4. ติดตั้งไฟถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามหลักการทำงานของไฟ และตามตำแหน่งที่หัวหน้างานกำหนด
5. ตั้งค่าไฟถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามคำสั่งของหัวหน้างาน

1020303 ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ตามคำสั่งของหัวหน้างาน

1. ระบุตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์(Lighting Accessories) ได้ถูกต้องตามตำแหน่งที่หัวหน้างานกำหนด
2. ระบุชนิด และประเภทของอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (LightingAccessories) ที่จะทำการติดตั้งได้ถูกต้องตามคำสั่งของหัวหน้างาน
3. ระบุขั้นตอนการติดตั้ง และการตั้งค่าอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์(Lighting Accessories) ได้ถูกต้องตามหลักการทำงานของไฟถ่ายทำภาพยนตร์
4. ติดตั้งอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories)ได้ถูกต้องตามหลักการทำงานของไฟ และตามตำแหน่งที่หัวหน้างานกำหนด

1020304 ตรวจสอบการติดตั้งไฟถ่ายทำภาพยนตร์

1. ระบุขั้นตอน และข้อควรระวังในการตรวจสอบการติดตั้งไฟถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามหลักการทำงานของไฟ
2. ตรวจสอบการต่อสายไฟถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตรงตามหลักการการทำงานของไฟ
3. ตรวจสอบการติดตั้งไฟถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามหลักการทำงานของไฟ

1020305 ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories)

1. ระบุขั้นตอน และข้อควรระวังในการตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์(Lighting Accessories)ได้ถูกต้องตามหลักการการทำงานของอุปกรณ์
2. ตรวจสอบการต่ออุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories)ได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์
3. ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (LightingAccessories) ได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  จัดเตรียมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ตามใบสั่งงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะทางการขนย้ายอุปกรณ์ไฟ (Lighting) 2. ทักษะทางการติดตั้งอุปกรณ์ไฟ (Lighting) 3. ทักษะทางการตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟ (Lighting) (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟ (Lighting) 2. ความรู้เรื่องการขนย้าย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟ (Lighting)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1.เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2.เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1.เอกสารรับรองผลการศึกษา หรือผลการอบรม 2.เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการติดตั้งไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1.ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะในการอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกไฟ (Lighting) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2.ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับขนย้าย และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟ (Lighting) (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ตรวจสอบการติดตั้งไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) หมายถึง การติดตั้งโคมไฟบนขาไฟ และการติดตั้งอุปกรณ์บังหน้าไฟมีความมั่นคง และปลอดภัยหรือไม่ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.3เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.4เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.5เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเตรียมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ตามใบสั่งงาน
จัดเก็บไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories)

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน