หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ตามใบสั่งงาน

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-2-052ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเตรียมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ตามใบสั่งงาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างไฟ (Electrician Runner) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเตรียมไฟถ่ายทำภาพยนตร์และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ตามใบสั่งงาน ตรวจความพร้อมไฟถ่ายทำภาพยนตร์และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) เบื้องต้น และทำความสะอาดไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) เบื้องต้น

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1020201 เตรียมไฟถ่ายทำภาพยนตร์และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ตามใบสั่งงาน

1. คัดแยกไฟถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน
2. คัดแยกอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories)ได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน
3. จัดเรียงไฟถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน
4. จัดเรียงอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories)ได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน

1020202 ตรวจความพร้อมไฟถ่ายทำภาพยนตร์และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) เบื้องต้น

1. ระบุวิธีการตรวจสภาพเบื้องต้นของไฟถ่ายทำภาพยนตร์ ได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. ระบุวิธีการตรวจสภาพเบื้องต้นของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแผนกไฟ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์(Lighting Accessories) ได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3. ตรวจเช็คสภาพเบื้องต้นไฟถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4. ตรวจเช็คสภาพเบื้องต้นอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (LightingAccessories) ได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
5. ตรวจเช็คจำนวนไฟถ่ายทำภาพยนตร์และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์(Lighting Accessories)ได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน

1020203 ทำความสะอาดไฟถ่ายทำภาพยนตร์และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) เบื้องต้น

1. ระบุขั้นตอน และเครื่องมือทำความสะอาดไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories)ได้ถูกต้องตามคู่มือของอุปกรณ์
2. เลือกใช้เครื่องมือทำความไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์(Lighting Accessories) ได้ถูกต้องตามคู่มือของอุปกรณ์
3. ดำเนินการทำความสะอาดไฟถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
4. ดำเนินการทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (LightingAccessories) และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแผนกไฟได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการเตรียมอุปกรณ์ไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) 2. ทักษะการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) 3. ทักษะการทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกไฟ (Lighting) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟ (Lighting) และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) 3. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสภาพและการทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟ (Lighting) และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1.เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2.เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข)หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1.เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2.เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจัดเตรียมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ตามใบสั่งงาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะในการอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกไฟ (Lighting) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับตรวจเช็คสภาพ และทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) เบื้องต้น (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. อุปกรณ์อำนวยความสะดวกแผนกไฟ หมายถึง รถเข็นไฟ, รถเข็นอุปกรณ์ขาไฟ เป็นต้น 2. ตรวจเช็คสภาพเบื้องต้นไฟถ่ายทำภาพยนตร์ หมายถึง เช็คสภาพการแตก หรือหักของโคมไฟ 3. ตรวจเช็คสภาพเบื้องต้นอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) หมายถึง เช็คสภาพอุปกรณ์ขาไฟมีรอยสนิมหรือไม่ เช็คสภาพอุปกรณ์บังหน้าไฟมีรอดขาดขีดข่วนหรือไม่ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเตรียมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) ตามใบสั่งงาน