หน่วยสมรรถนะ

จำแนกไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) เบื้องต้น

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-2-051ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จำแนกไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) เบื้องต้น

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างไฟ (Electrician Runner) ISCO 2654

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1020101 แยกประเภทไฟถ่ายทำภาพยนตร์ เบื้องต้น

1. ระบุประเภทของไฟถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้นได้ถูกต้องตามประเภทอุปกรณ์
2. อธิบายวิธีการใช้งานไฟถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้นได้ถูกต้องตามประเภทอุปกรณ์

1020102 แยกประเภทอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) เบื้องต้น

1. ระบุประเภทอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์(Lighting Accessories) เบื้องต้น ได้ถูกต้องตามประเภทอุปกรณ์
2. อธิบายวิธีการใช้งานอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (LightingAccessories) เบื้องต้น ได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก)ความต้องการด้านทักษะ 1.ทักษะการจำแนกประเภทไฟถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น 2.ทักษะการจำแนกประเภทอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) เบื้องต้น (ข)ความต้องการด้านความรู้ 1.ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกไฟ (Lighting) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2.ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟถ่ายทำภาพยนตร์ อาทิเช่น ไฟทังแสตนขนาดเล็ก, 150w, 300w, 650w, ไฟ HMI ขนาดเล็ก HMI 575 HMI 1.2k และ HMI 2.5k เป็นต้น และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) เบื้องต้น อาทิเช่น ขาตั้งไฟขนาดเล็ก, ถุงทราย, Arm Stand

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษา หรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจำแนกไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) เบื้องต้น โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง)วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1.ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะในการอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกไฟ (Lighting) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2.ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการแยกประเภทไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1.ไฟถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น อาทิเช่น ไฟทังแสตนขนาดเล็ก, 150w, 300w, 650w, ไฟ HMI ขนาดเล็ก HMI 575 HMI 1.2k และ HMI 2.5k เป็นต้น 2.อุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) เบื้องต้น อาทิเช่น ขาตั้งไฟขนาดเล็ก, ถุงทราย, Arm Stand เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จำแนกไฟถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์เสริมไฟถ่ายทำภาพยนตร์ (Lighting Accessories) เบื้องต้น