หน่วยสมรรถนะ

โอนถ่ายและจัดเก็บข้อมูล Transfer ของงาน Data Wrangler

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-2-046ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  โอนถ่ายและจัดเก็บข้อมูล Transfer ของงาน Data Wrangler

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างเทคนิคภาพดิจิทัล (Data Wrangler) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้ ความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลการถ่ายทำออกจากกล้องตรวจสอบข้อมูลการถ่ายทำหลังการถ่ายโอน แปลงข้อมูลการถ่ายทำหลังการถ่ายโอน (Transcode) และจัดเก็บข้อมูลการถ่ายทำหลังผ่านการแปลงข้อมูล (Back up)

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1015101 แปลงข้อมูลการถ่ายทำหลังการถ่ายโอน (Transcode)

1. ตรวจเช็คจำนวนข้อมูล(Clip, Take) จากกล้องได้ถูกต้องตรงตามข้อมูลการบันทึก
2. ถ่ายโอนข้อมูลออกจากกล้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลการบันทึก
3. ตรวจสอบ Clip หลังถ่ายโอนข้อมูลออกจากกล้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลการบันทึก

1015102 จัดเก็บข้อมูลการถ่ายทำหลังผ่านการแปลงข้อมูล (Back up)

1. ตรวจเช็คจำนวนข้อมูล(Clip, Take) จากกล้องได้ถูกต้องตรงตามข้อมูลการบันทึก
2. ถ่ายโอนข้อมูลออกจากกล้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลการบันทึก
3. ตรวจสอบ Clip หลังถ่ายโอนข้อมูลออกจากกล้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลการบันทึก

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับสื่อบันทึก (Media) ต่าง ๆ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการถ่ายโอนข้อมูลการถ่ายทำออกจากกล้อง 2. ทักษะการแปลงข้อมูลการถ่ายทำหลังการถ่ายโอน (Transcode) 3. ทักษะการตรวจสอบข้อมูลการถ่ายทำหลังการถ่ายโอน 4. ทักษะการจัดเก็บข้อมูลการถ่ายทำหลังผ่านการแปลงข้อมูล (Back up) (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกกล้อง (Camera) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ความรู้เกี่ยวกับระบบการบันทึกภาพ (Workflow) ของกล้องดิจิทัล 3. ความรู้เกี่ยวกับสื่อบันทึก (Media) ของกล้องต่าง ๆ 4. ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมที่เกี่ยวกับงาน DIT และ Data Wrangler

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมิน การโอนถ่าย และจัดเก็บข้อมูล Transfer ของงาน Data Wrangler โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะในการอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางของงานเทคนิคภาพดิจิทัลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการจัดเก็บ และตรวจสอบข้อมูลการถ่ายทำสำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัล (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. DIT หมายถึง ผู้ทำหน้าที่จัดการไฟล์ ถ่ายโอนไฟล์ และปรับสีเบื้องต้น (Pre-Grad) ในขั้นตอนการถ่ายทำ 2. อุปกรณ์สำหรับงาน DIT หมายถึง คอมพิวเตอร์, Hard disk, โปรแกรมที่ใช้แปลงไฟล์ประเภทต่าง ๆ, Control Panel สำหรับแก้สี

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมความพร้อมอุปกรณ์สำหรับงาน Data Wrangler