หน่วยสมรรถนะ

เตรียมความพร้อมอุปกรณ์สำหรับงาน Data Wrangler

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-2-045ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมความพร้อมอุปกรณ์สำหรับงาน Data Wrangler

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างเทคนิคภาพดิจิทัล (Data Wrangler) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้ ความสามารถในการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับงาน Data Wrangler ตามใบสั่งงาน และตรวจสภาพอุปกรณ์สำหรับงาน Data Wrangler

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1015001 จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับงาน Data Wrangler ตามใบสั่งงาน

1. ระบุประเภทอุปกรณ์สำหรับงานData Wrangler ได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน
2. ระบุจำนวนอุปกรณ์สำหรับงาน Data Wrangler ได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน
3. คัดแยกอุปกรณ์สำหรับงาน Data Wrangler ได้ถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งงาน

1015002 ตรวจสภาพอุปกรณ์สำหรับงาน Data Wrangler

1. ระบุวิธีการตรวจสภาพอุปกรณ์สำหรับงานData Wrangler ได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์
2. ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์สำหรับงาน Data Wrangler ได้ถูกต้องตรงตามวิธีการตรวจสภาพของอุปกรณ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับสื่อบันทึก (Media) ต่าง ๆ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการคัดแยกอุปกรณ์สำหรับงาน Data Wrangler 2. ทักษะการตรวจสภาพอุปกรณ์สำหรับงาน Data Wrangler 3. ทักษะการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับงาน DIT และ Data Wrangler (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกกล้อง (Camera) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ความรู้เกี่ยวกับระบบการบันทึกภาพ (Workflow) ของกล้องดิจิทัล 3. ความรู้เกี่ยวกับสื่อบันทึก (Media) ของกล้องต่าง ๆ 4. ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมที่เกี่ยวกับงาน DIT และ Data Wrangler

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษา หรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมิน การเตรียมความพร้อมอุปกรณ์สำหรับงาน Data Wrangler โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะในการอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางของงานเทคนิคภาพดิจิทัลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการจัดเตรียม และตรวจสภาพอุปกรณ์สำหรับงาน Data Wrangler (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. อุปกรณ์สำหรับงาน Data Wrangler หมายถึง คอมพิวเตอร์, Hard disk, โปรแกรมที่ใช้แปลงไฟล์ ประเภทต่าง ๆ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จำแนกไฟล์ (File) และมีเดีย (Media) สำหรับงาน Data Wrangler
โอนถ่ายและจัดเก็บข้อมูล Transfer ของงาน Data Wrangler