หน่วยสมรรถนะ

จำแนกไฟล์ (File) และมีเดีย (Media) สำหรับงาน Data Wrangler

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-2-044ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จำแนกไฟล์ (File) และมีเดีย (Media) สำหรับงาน Data Wrangler

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างเทคนิคภาพดิจิทัล (Data Wrangler) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้ความสามารถในการจำแนกไฟล์ (File) และมีเดีย (Media) สำหรับงาน Data Wrangler ได้ตามประเภทอุปกรณ์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1014901 แยกประเภทไฟล์ (File Video Format) สำหรับงาน Data Wrangler

1. ระบุชนิดของ FileVideo Format (Codec) ได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์
2. ระบุประเภทของ File Video Format (Type) ได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์
3. อธิบายวิธีการใช้งาน File Video Format ได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์

1014902 แยกประเภทมีเดีย (Media) สำหรับงาน Data Wrangler

1. ระบุประเภทของสื่อบันทึก(Media) ต่าง ๆ ได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์
2. อธิบายวิธีการใช้สื่อบันทึก (Media) ได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับสื่อบันทึก (Media) ต่าง ๆ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการแยกประเภทไฟล์ (File Video Format) สำหรับงาน Data Wrangler 2. ทักษะการแยกประเภทมีเดีย (Media) สำหรับงาน Data Wrangler (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกกล้อง (Camera) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ความรู้เกี่ยวกับระบบการบันทึกภาพ (Workflow) ของกล้องดิจิทัล 3. ความรู้เกี่ยวกับสื่อบันทึก (Media) ของกล้องต่าง ๆ 4. ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมที่เกี่ยวกับงาน DIT และ Data Wrangler

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษา หรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมิน การจำแนกไฟล์ (File) และมีเดีย (Media) สำหรับงาน Data Wrangler โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะในการอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางของงานเทคนิคภาพดิจิทัลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับแยกประเภทไฟล์ (File Video Format) และประเภทมีเดีย (Media) สำหรับงาน Data Wrangler (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ไฟล์ (File) สำหรับงาน Data Wrangler หมายถึง ไฟล์ที่ใช้แปลงหรือถ่ายโอนข้อมูล 2. มีเดีย (Media) สำหรับงาน Data Wrangler หมายถึง การ์ดชนิดต่าง ๆ ที่ใช้บันทึกภาพและถ่ายโอนข้อมูล

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เลือกอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัลในการถ่ายทำภาพยนตร์
เตรียมความพร้อมอุปกรณ์สำหรับงาน Data Wrangler