หน่วยสมรรถนะ

เลือกอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัลในการถ่ายทำภาพยนตร์

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-2-043ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เลือกอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัลในการถ่ายทำภาพยนตร์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างเทคนิคภาพดิจิทัล (Data Wrangler) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัล สามารถจำแนกประเภทอุปกรณ์สำหรับงาเทคนิคภาพดิจิทัล และอธิบายวิธีการใช้งานอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัลได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1014801 เลือกประเภทอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัล

1. จำแนกประเภทอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัลได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์
2. อธิบายวิธีการใช้งานอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัลแต่ละประเภทได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์
3. กำหนดประเภทอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัลได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน

1014802 เลือกประเภทคอมพิวเตอร์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัล

1. จำแนกประเภทคอมพิวเตอร์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัลได้ถูกต้องตรงตามลักษณะงาน
2. ระบุคุณสมบัติ และข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัลได้ถูกต้องตรงตามลักษณะงาน
3. กำหนดประเภทคอมพิวเตอร์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัลได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับสื่อบันทึก (Media) ต่าง ๆ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการจำแนกประเภทอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัล 2. ทักษะการจำแนกประเภทคอมพิวเตอร์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัล 3. ทักษะการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับงานเทคนิคภาพดิจิทัล (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกกล้อง (Camera) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ความรู้เกี่ยวกับระบบการบันทึกภาพ (Workflow) ของกล้องดิจิทัล 3. ความรู้เกี่ยวกับสื่อบันทึก (Media) ของกล้องต่าง ๆ 4. ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมที่เกี่ยวกับงานเทคนิคภาพดิจิทัล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษา หรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมิน การเลือกอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัลในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะในการอ่าน พูดและเขียนศัพท์เฉพาะทางของงานเทคนิคภาพดิจิทัลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการจำแนกประเภทอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัล (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. อุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัล หมายถึง คอมพิวเตอร์, Hard disk, โปรแกรมที่ใช้แปลง ไฟล์ประเภทต่าง ๆ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เลือกอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัลในการถ่ายทำภาพยนตร์