หน่วยสมรรถนะ

ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-2-015ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (2nd Assistant Camera) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้องตามหลักความปลอดภัย โดยตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง สามารถระบุขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ตรวจสอบการทำงานของแผนกกล้องทั้งก่อน และหลังถ่ายทำภาพยนตร์ รวมทั้งสามารถชี้แจงความเสี่ยงในการทำงานของแผนกกล้อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1012001 ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง

1. ระบุขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนกกล้องก่อน และหลังการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด
2. ตรวจสอบการทำงานของแผนกกล้องก่อนถ่ายทำภาพยนตร์เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด
3. ตรวจสอบการทำงานของแผนกกล้องหลังถ่ายทำภาพยนตร์เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด

1012002 ชี้แจงความเสี่ยงในการทำงานของแผนกกล้อง

1. ระบุข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนกกล้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด
2. แจ้งความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนกกล้องให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กองถ่ายทำกำหนด
3. รายงานความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนกกล้องให้กับหัวหน้างานได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กองถ่ายทำกำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะทางการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในการทำงานของแผนกกล้อง 2. ทักษะทางการชี้แจงความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในการทำงานของแผนกกล้อง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในการทำงานของแผนกกล้อง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกกล้องได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Safety) หมายถึง ความปลอดภัยของบุคลากรในกองถ่ายภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายในสถานที่จริง หรือในโรงถ่าย รวมทั้งบริเวณโดยรอบของบริษัทสร้างภาพยนตร์ โดยมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 2. ความเสี่ยงในการทำงานของแผนกกล้อง อาทิ การทำงานในการถ่ายภาพจากมุม หรือพื้นที่สูง เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเตรียมกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories)
ปฏิบัติงานสนับสนุนการถ่ายภาพของแผนกกล้อง