หน่วยสมรรถนะ

ดูแลรักษากล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-2-014ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดูแลรักษากล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (2nd Assistant Camera) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถตรวจสอบกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง และดำเนินการซ่อมบำรุงกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง สามารถระบุสาเหตุของการชำรุดเสียหาย ระบุวิธีการซ่อมบำรุง เลือกเครื่องมือในการซ่อมบำรุง และดำเนินการซ่อมบำรุง เช่น การถอด การเปลี่ยน และการประกอบชิ้นส่วนของกล้อง รวมทั้งยังสามารถตรวจสอบสภาพกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องหลังการซ่อมบำรุงได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1011901 ตรวจสอบกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง

1. ระบุจุด และวิธีการตรวจสอบกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องได้ถูกต้องตามประเภทของกล้อง และอุปกรณ์
2. ตรวจเช็คสภาพของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องได้ถูกต้องตามขั้นตอนการตรวจสอบของกล้องและอุปกรณ์
3. ระบุจุดชำรุดเสียหายของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องหลังการตรวจเช็คได้ถูกต้องตามสภาพของกล้องและอุปกรณ์

1011902 เตรียมเครื่องมือสำหรับซ่อมบำรุงกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องเบื้องต้น

1. ระบุสาเหตุของการชำรุดเสียหายของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง ได้ถูกต้องตามสภาพของกล้องและอุปกรณ์
2. ระบุสาเหตุของการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องได้ถูกต้องตามสภาพของกล้องและอุปกรณ์
3. เลือกเครื่องมือในการซ่อมบำรุงกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องได้ถูกต้องตามวิธีการซ่อมบำรุงกล้องถ่ายทำภาพยนตร์และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง

1011903 ดำเนินการซ่อมบำรุงกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องได้เบื้องต้น

1. กำหนดวิธีการซ่อมบำรุงกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องเบื้องต้นได้ถูกต้องตามสาเหตุของการชำรุดเสียหายของกล้องและอุปกรณ์
2. ใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องได้ถูกต้องตามวิธีการใช้งาน
3. ถอดชิ้นส่วนของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องเบื้องต้นได้ถูกต้องตามหลักการของกล้องและอุปกรณ์
4. เปลี่ยนชิ้นส่วนของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องเบื้องต้นได้ถูกต้องตามหลักการของกล้องและอุปกรณ์
5. ประกอบชิ้นส่วนของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องเบื้องต้นได้ถูกต้องตามหลักการของกล้องและอุปกรณ์

1011904 ตรวจสอบสภาพกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องหลังการซ่อมบำรุง

1. ตรวจสภาพภายนอกของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องหลังการซ่อมบำรุงได้ถูกต้องตามหลักการของกล้อง และอุปกรณ์
2. ทดสอบการใช้งานกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องหลังการซ่อมบำรุงได้ถูกต้องตามหลักการของกล้องและอุปกรณ์
3. ส่งมอบกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องหลังการซ่อมบำรุงให้แผนกที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะทางการซ่อมบำรุงกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง 2. ทักษะทางการตรวจสอบสภาพกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง 2. ความรู้เรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการดูแลรักษากล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.4 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จำแนกอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) ขั้นกลาง
จัดเตรียมกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories)