หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานสนับสนุนการถ่ายภาพของแผนกกล้อง

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-2-013ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติงานสนับสนุนการถ่ายภาพของแผนกกล้อง

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (2nd Assistant Camera) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถปฏิบัติงานสนับสนุนการถ่ายภาพของแผนกกล้อง โดยสามารถติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ ตรวจสอบความพร้อม และติดตั้งอุปกรณ์รองรับกล้อง (Tripod / Head) สนับสนุนการใช้งานกล้องขณะถ่ายทำภาพยนตร์ด้วยการรับ-ส่งอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์และเคลื่อนย้ายกล้องและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องในขณะถ่ายทำได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถเขียนใบรายงานกล้อง (Camera Report) รวมทั้งจัดการงานแผนกกล้องขณะถ่ายทำภาพยนตร์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1011802 สนับสนุนการใช้งานกล้องขณะถ่ายทำภาพยนตร์

1. รับ-ส่งอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ให้กับผู้ช่วยกล้องอันดับ 1 (1st AC) เพื่อติดตั้งกับกล้องได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. เคลื่อนย้ายกล้อง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องในขณะถ่ายทำได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. ดูแลความพร้อมขณะทำงานของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ได้ตรงตามประเภทของอุปกรณ์
4. เขียนใบรายงานกล้อง (Camera Report) ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1011803 จัดการงานแผนกกล้องขณะถ่ายทำภาพยนตร์

1. จัดการตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพได้ถูกต้องตามภาพที่ผู้กำกับกำหนด
2. จัดการรายละเอียดสเลท (Slate) ของซีนถ่ายทำได้ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนเทคและจำนวนคัตที่ถ่ายทำ
3. จัดเก็บสื่อบันทึก (Media) ได้ถูกต้องตรงตามประเภทของอุปกรณ์
4. ส่งมอบสื่อบันทึก (Media) ที่บันทึกแล้วให้Data Wrangler หรือ DIT ได้ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนเทคและจำนวนคัตที่ถ่ายทำ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ทักษะทางการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์
  2. ทักษะทางการรับ-ส่งอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง
  3. ทักษะทางการสังเกต จดบันทึกรายละเอียด (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความรู้ด้านกล้อง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์
  2. ความรู้ด้านใบรายงานกล้อง (Camera Report) และสเลท (Slate)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง
  2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม
  2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนการถ่ายภาพของแผนกกล้อง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกกล้องได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับตรวจสอบความพร้อม และติดตั้งอุปกรณ์รองรับกล้อง รวมถึงการสนับสนุนการใช้งานกล้องขณะถ่ายทำภาพยนตร์ (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. อุปกรณ์รองรับกล้อง (Tripod / Head) หมายถึง ขาตั้งกล้อง (Tripod) และหัว (Head)ใช้ยึดติดระหว่างกล้องกับขาตั้งกล้องช่วยในการปรับสมดุลกล้องในการ Pan หรือ Tilt ที่นุ่มนวล 2. การเขียนใบรายงานกล้อง (Camera Report) หมายถึง การจดข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายทำภาพยนตร์ที่นำส่งแล็บล้างฟิล์มพร้อมกับฟิล์ม หรือนำส่งห้องตัดต่อ
  3. สเลท (Slate) หมายถึง แผ่นกระดานใช้สำหรับเคาะต่อหน้ากล้องก่อนการถ่ายทำทุกเทค เพื่อให้เกิดความพร้อมสัมพันธ์ของภาพ และเสียง 4. การจัดการรายละเอียดสเลท (Slate) หมายถึง การลงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อภาพยนตร์ ผู้กำกับ ช่างกล้อง วันที่ถ่าย ตลอดจนฉากที่ถ่ายบนสเลท 5. Data Wrangler หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่โอนถ่ายไฟล์ภาพ หรือไฟล์ข้อมูลจากกล้อง 6. DIT หมายถึง ช่างเทคนิคด้านภาพดิจิทัล ดูแลการถ่ายโอนข้อมูล และปรับแก้สีเบื้องต้นขณะถ่ายทำ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง
จำแนกอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) ขั้นกลาง