หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories)

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-2-012ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเตรียมกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories)

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (2nd Assistant Camera) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถจัดเตรียมกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง โดยตรวจสภาพของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด ระบุวิธีการตรวจสภาพ และดำเนินการตรวจสภาพ สามารถเลือกใช้และตรวจเช็คจำนวนได้ตามใบสั่งงาน รวมทั้งทำการขนย้าย โดยสามารถบรรจุ ดำเนินการขนย้าย และจัดเรียงกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องได้ถูกต้องตรงตามประเภทของอุปกรณ์ และตามหลักความปลอดภัย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1011601 ตรวจสภาพของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง

1. ระบุวิธีการตรวจสภาพกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลางได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. ระบุวิธีการตรวจสภาพอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลางได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3. ตรวจเช็คสภาพกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลางได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
4. ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลางครบถ้วนได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

1011602 เตรียมกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง

1. เลือกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน
2. ตรวจเช็คจำนวนกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน
3. ตรวจความพร้อมของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องก่อนการใช้งานได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

1011603 ขนย้ายกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง

1. บรรจุกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องในกล่องอุปกรณ์ได้ถูกต้องตรงตามประเภทของกล้องและอุปกรณ์
2. จัดเรียงกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องบนอุปกรณ์เพื่อการขนย้ายได้ถูกต้องเป็นไปตามหลักความปลอดภัย
3. ขนย้ายกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องได้ถูกต้องเป็นไปตามหลักความปลอดภัยของการขนย้าย
4. จัดเรียงกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องได้ถูกต้องตามตำแหน่งที่กำหนดของสถานที่ถ่ายทำ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ทักษะการเตรียมกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง 2.ทักษะการตรวจเช็คสภาพกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง 3.ทักษะการขนย้ายกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจัดเตรียมกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกกล้องทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการตรวจสภาพ และการขนย้ายกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. กล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง คือ กล้องภาพยนตร์กึ่งอาชีพที่สามารถถ่ายวีดีโอในงานถ่ายแบบ Broadcasts ได้ เปลี่ยนเลนส์ได้ และสามารถนำมาใช้ถ่ายภาพยนตร์ได้ เช่น กล้อง SONY FS7 หรือ กล้อง Panasonic af-102 เป็นต้น 2. อุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับกล้อง หมายถึง อาทิ Follow Focus Wireless, จอ Monitor Assistant แบบบันทึกภาพได้ในตัว 3. วิธีการตรวจสภาพกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับกล้อง หมายถึง การตรวจดูสภาพภายนอก เช่น รอยถลอก หรือรอยจากการกระแทกหลังจากการถ่ายทำ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ดูแลรักษากล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง
ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง