หน่วยสมรรถนะ

จำแนกอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) ขั้นกลาง

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-2-011ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จำแนกอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) ขั้นกลาง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (2nd Assistant Camera) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) ขั้นกลาง และมีความสามารถในการจำแนก และแยกส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) ขั้นกลางได้อย่างถูกต้อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1011501 แยกประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) ขั้นกลาง

1. ระบุประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง(Camera Accessories) ขั้นกลางได้ถูกต้องตามประเภทของกล้อง
2. อธิบายวิธีการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories)ขั้นกลางได้ถูกต้องตามวิธีการใช้งาน

1011502 แยกส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) ขั้นกลาง

1. ระบุส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง(Camera Accessories) ขั้นกลางได้ถูกต้องตามประเภทของกล้อง
2. อธิบายวิธีการใช้งานส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (CameraAccessories) ขั้นกลางได้ถูกต้องตามวิธีการใช้งาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการแยกประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) ขั้นกลาง 2. ทักษะการแยกส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) ขั้นกลาง (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ทางด้านอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) ขั้นกลาง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจำแนกอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) ขั้นกลางโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกกล้องได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการแยกประเภท และส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) ขั้นกลาง (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) ขั้นกลาง เช่น Follow Focus Wireless, จอ Monitor Assistant แบบบันทึกภาพได้ในตัว เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติงานสนับสนุนการถ่ายภาพของแผนกกล้อง
ดูแลรักษากล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง