หน่วยสมรรถนะ

ดูแลรักษา Recorder

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-2-009ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดูแลรักษา Recorder

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Video Assistant) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถทำความสะอาด และจัดเก็บ Recorder ได้ถูกต้องตามประเภท และวิธีการใช้งาน สามารถตรวจสอบ Recorder โดยการระบุจุดและวิธีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ ตรวจเช็คสภาพ ระบุจุดชำรุดเสียหาย ระบุสาเหตุของการชำรุดเสียหายของ Recorder ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1011301 ทำความสะอาด Recorder เบื้องต้น

1. ระบุวิธีการทำความสะอาดเบื้องต้น Recorder ได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์
2. ระบุวิธีการทำความสะอาดเบื้องต้น Recorder ได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์
3. ดำเนินการทำความสะอาดเบื้องต้น Recorder ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการทำความสะอาดของอุปกรณ์

1011302 ตรวจสอบสภาพ Recorder

1. ระบุจุดและวิธีการตรวจสอบRecorder ได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์
2. ตรวจเช็คสภาพของ Recorder ได้ถูกต้องขั้นตอนการตรวจสอบอุปกรณ์
3. ระบุจุดชำรุดเสียหายของ Recorder ได้ถูกต้องตามสภาพของอุปกรณ์

1011303 จัดเก็บ Recorder

1. ระบุสถานที่จัดเก็บRecorder ทั้งก่อน และหลังการถ่ายทำได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์
2. ระบุขั้นตอนการจัดเก็บ Recorder ทั้งก่อนและหลังการถ่ายทำได้ถูกต้องตามวิธีการใช้งานของอุปกรณ์
3. จัดเก็บ Recorder ทั้งก่อน และหลังการถ่ายทำได้ถูกต้องตามขั้นตอนการจัดเก็บอุปกรณ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับประเภทส่วนประกอบ และการทำงานของ Recorder

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะทางการตรวจสอบสภาพ Recorder 2. ทักษะทางการทำความสะอาด และจัดเก็บ Recorder (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาด และจัดเก็บ Recorder

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการดูแลรักษา Recorder โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับดูแลรักษา Recorder 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางที่เกี่ยวกับ Recorder ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. การทำความสะอาด Recorder เบื้องต้น อาทิ การปัดฝุ่น, การใช้น้ำยาเคลือบเงา เป็นต้น 2. เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด Recorder เบื้องต้น อาทิ แอลกอฮอล์, น้ำยาเคลือบเงา และน้ำยาอเนกประสงค์ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ดูแลรักษา Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless)
จำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน