หน่วยสมรรถนะ

ดูแลรักษา Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless)

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-2-008ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดูแลรักษา Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless)

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Video Assistant) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถทำความสะอาด และจัดเก็บ Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless) ได้ถูกต้องตามประเภท และวิธีการใช้งาน สามารถตรวจสอบ Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless) โดยการระบุจุด และวิธีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ ตรวจเช็คสภาพ ระบุจุดชำรุดเสียหาย และดำเนินการซ่อมบำรุงได้เบื้องต้น สามารถระบุสาเหตุของการชำรุดเสียหาย ระบุวิธีการซ่อมบำรุง เลือกเครื่องมือในการซ่อมบำรุงได้ รวมทั้งยังสามารถตรวจสอบสภาพ Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless) หลังการซ่อมบำรุง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1011201 ทำความสะอาด Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless) เบื้องต้น

1. ระบุวิธีการทำความสะอาดเบื้องต้นMonitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless) ได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์
2. เลือกใช้เครื่องมือทำความสะอาดเบื้องต้นได้ถูกต้องตรงตามประเภทของMonitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless)
3. ดำเนินการทำความสะอาดเบื้องต้น Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ(SDI/Wireless) ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการทำความสะอาดของอุปกรณ์

1011202 ตรวจสอบสภาพ Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless)

1. ระบุจุดและวิธีการตรวจสอบMonitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless) ได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์
2. ตรวจเช็คสภาพของ Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ(SDI/Wireless) ได้ถูกต้องขั้นตอนการตรวจสอบอุปกรณ์
3. ระบุจุดชำรุดเสียหายของ Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ(SDI/Wireless) ได้ถูกต้องตามสภาพของอุปกรณ์

1011203 ดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI) เบื้องต้น

1. ระบุสาเหตุของการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์สัญญาณภาพ(SDI) ได้ถูกต้องตามสภาพของอุปกรณ์
2. ระบุวิธีการซ่อมบำรุงหัวต่อ (BNC) สายสัญญาณภาพ(SDI) ได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์
3. เลือกใช้เครื่องมือการซ่อมบำรุงหัวต่อ (BNC) สายสัญญาณภาพ (SDI) ได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์
4. ดำเนินการซ่อมบำรุงเบื้องต้นกับหัวต่อ (BNC) สายสัญญาณภาพ (SDI) ได้ถูกต้องตามวิธีการใช้งานของอุปกรณ์
5. ตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI) หลังการซ่อมบำรุงได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์

1011204 จัดเก็บ Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless)

1. ระบุสถานที่จัดเก็บMonitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless) ทั้งก่อน และหลังการถ่ายทำได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์
2. ระบุขั้นตอนการจัดเก็บ Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ(SDI/Wireless) ทั้งก่อน และหลังการถ่ายทำได้ถูกต้องตามวิธีการใช้งานของอุปกรณ์
3. จัดเก็บ Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless)ทั้งก่อน และหลังการถ่ายทำได้ถูกต้องตามขั้นตอนการจัดเก็บอุปกรณ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับประเภท ส่วนประกอบ และการทำงานของ Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะทางการซ่อมบำรุง Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless) เบื้องต้น 2. ทักษะทางการตรวจสอบสภาพ Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless) 3. ทักษะทางการทำความสะอาด และจัดเก็บ Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless) (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เรื่องการซ่อมบำรุง Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless) เบื้องต้น 2. ความรู้เรื่องเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless) เบื้องต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการดูแลรักษา Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless) เบื้องต้น โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการดูแลรักษา Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless) ตั้งแต่การตรวจสอบสภาพก่อน และหลังการซ่อมบำรุง ดำเนินการซ่อมบำรุงเบื้องต้น รวมถึงทำความสะอาด และจัดเก็บ Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless) 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางที่เกี่ยวกับ Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless) ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. การซ่อมบำรุง Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless) อาทิ การไขน็อต Monitor จุดที่หลวมหรือหัวต่อสวย SDI หลวม / การเปลี่ยนหัวต่อ (BNC) หรือการบัดกรีหัวต่อให้ทนทานการส่งสัญญาณใช้ได้ดี 2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless) อาทิ ไขควง, หัวแร้ง, ตะกั่ว เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.4 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติงาน Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
ดูแลรักษา Recorder

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน