หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงาน Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-2-007ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติงาน Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Video Assistant) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถปฏิบัติงาน Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยสามารถบันทึกภาพ (Record) ด้วยการกดบันทึกภาพด้วย Recorder Table บันทึกรายงาน VDO Report ในขณะถ่ายทำ และ Playback ภาพที่ทำการบันทึกได้ถูกต้อง รวมทั้งสามารถตรวจสอบจำนวนไฟล์ ตรวจสอบบันทึกรายงาน VDO Report เพื่อจัดส่ง Media Recorder ให้กับ Data Wranglerได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1011001 บันทึกภาพ (Record)

1. กดบันทึกภาพด้วยRecorder Table ได้ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนเทค และคัตที่ถ่ายทำ
2. บันทึกรายงาน VDO Report ในขณะถ่ายทำได้ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนเทคและคัตที่ถ่ายทำ
3. Playback ภาพที่ทำการบันทึกได้ถูกต้องรวดเร็วตามคำสั่งของผู้กำกับหรือหัวหน้างาน

1011002 จัดส่ง Media Recorder

1. ตรวจสอบจำนวนไฟล์ที่ทำการบันทึกไว้ได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน
2. ตรวจสอบบันทึกรายงาน VDO Report ได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน
3. ดำเนินการจัดส่ง Media Recorder ให้กับ DataWranglerได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะทางการบันทึกภาพด้วย Recorder Table 2. ทักษะทางการ Playback ภาพ 3. ทักษะทางการตรวจสอบไฟล์ และบันทึกรายงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ด้านประเภท และระบบการทำงานของ Recorder 2. ความรู้ด้าน VDO Report และ Media Recorder

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้งาน Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ตั้งแต่การบันทึกภาพ Playback รวมถึงตรวจสอบจำนวนไฟล์และตรวจสอบบันทึกรายงาน VDO Report 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางที่เกี่ยวกับ Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1.Recorder Table (หรือ Recorder) หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพและเสียงลงใน แถบวีดิทัศน์ ฟิล์มภาพยนตร์ เป็นต้น 2.VDO Report หมายถึง การจดบันทึกรายละเอียดการบันทึกภาพจาก Recorder 3. การ Playback ภาพ หมายถึง การเปิดย้อนภาพที่บันทึกไว้ใน Recorder ให้ผู้กำกับตรวจเช็ค 4.Media Recorder หมายถึง อุปกรณ์ชนิดต่างๆที่ใช้ในการบันทึกภาพ 5.Data Wrangler หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่โอนถ่ายไฟล์ภาพหรือไฟล์ข้อมูลจากกล้อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติงาน Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
ดูแลรักษา Monitor และอุปกรณ์สัญญาณภาพ (SDI/Wireless)

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน