หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงาน Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-2-006ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติงาน Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Video Assistant) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถปฏิบัติงาน Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยสามารถต่อสายสัญญาณภาพ (SDI) ระหว่างกล้องกับ Monitor สามารถจัดเตรียม ติดตั้ง และตรวจสอบการติดตั้ง ตัวรับ-ตัวส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย (Wireless) รวมทั้งควบคุมอุปกรณ์สัญญาณภาพ โดยการตั้งค่า และตรวจสอบการตั้งค่าช่องสัญญาณภาพระหว่าง ตัวรับ-ตัวส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย (Wireless) นอกจากนี้ยังสามารถจัดเก็บอุปกรณ์สัญญาณภาพได้ถูกต้องตามประเภท และหลักการใช้งานของอุปกรณ์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1010901 ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณภาพ

1. ต่อสายสัญญาณภาพ(SDI) ระหว่างกล้องกับ Monitor ได้ถูกต้องตรงตามตำแหน่ง
2. เตรียมตัวรับ-ตัวส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย (Wireless) ได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์ที่กำหนด
3. ติดตั้งตัวรับ-ตัวส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย (Wireless) ระหว่างกล้องกับ Monitor ได้ถูกต้องตามหลักการใช้งานของอุปกรณ์

1010902 ควบคุมอุปกรณ์สัญญาณภาพ

1. ตรวจสอบการติดตั้งสายสัญญาณภาพ(SDI) ระหว่างกล้องกับ Monitor ได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์
2. ตั้งค่าช่องสัญญาณภาพระหว่าง ตัวรับ-ตัวส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย (Wireless)ได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์
3. ตรวจสอบการตั้งค่าช่องสัญญาณภาพระหว่าง ตัวรับ-ตัวส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย(Wireless) ได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์

1010903 จัดเก็บอุปกรณ์สัญญาณภาพ

1. จัดเก็บสายสัญญาณภาพ(SDI) ได้ถูกต้องตามหลักการใช้งานของอุปกรณ์
2. จัดเก็บ ตัวรับ-ตัวส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย (Wireless) ได้ถูกต้องตามหลักการใช้งานของอุปกรณ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะทางการติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณภาพ 2. ทักษะทางการตั้งค่าอุปกรณ์สัญญาณภาพ 3. ทักษะทางการจัดเก็บอุปกรณ์สัญญาณภาพ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ด้านสายสัญญาณภาพ 2. ความรู้ด้านตัวรับ-ตัวส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย (Wireless) 3. ความรู้เรื่องการติดตั้ง ประเภท ระบบการทำงานของ Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการติดตั้ง ควบคุม และจัดเก็บอุปกรณ์สัญญาณภาพที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางเกี่ยวกับอุปกรณ์สัญญาณภาพที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. สายสัญญาณภาพ (SDI) หมายถึง สายสัญญาณภาพที่ใช้ต่อสัญญาณภาพจากกล้องไปสู่ Monitor 2. ตัวรับ-ตัวส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย (Wireless) หมายถึง อุปกรณ์ส่งและรับสัญญาณภาพแบบไร้สายจากกล้องไปสู่ Monitor

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียม Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
ปฏิบัติงาน Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน