หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้ง Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-2-005ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ติดตั้ง Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Video Assistant) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถติดตั้ง Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยสามารถระบุขั้นตอน และข้อควรระวังในการขนย้าย ตรวจจำนวนอุปกรณ์ และดำเนินการติดตั้ง Recorder โดยระบุตำแหน่งติดตั้ง ดำเนินการติดตั้ง และตั้งค่า Recorder ได้ถูกต้องตามหลักการทำงานเกี่ยวกับ Recorder

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1010801 ขนย้าย Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

1. ตรวจจำนวน Recorderที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งงาน
2. ระบุขั้นตอน และข้อควรระวังในการขนย้าย Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3. ขนย้าย Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามขั้นตอนกำหนดของสถานประกอบการ

1010802 ดำเนินการติดตั้ง Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

1. ระบุตำแหน่งที่ตั้งRecorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามตำแหน่งที่ผู้กำกับกำหนด
2. ติดตั้ง Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามหลักการทำงานของเครื่อง
3. ตั้งค่า Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ตรงตามสัญญาณภาพที่ออกมาจากกล้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะทางการติดตั้ง Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ 2. ทักษะทางการขนย้าย Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับประเภท และส่วนประกอบ Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ 2. ความรู้เรื่องการขนย้าย และติดตั้ง Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับติดตั้ง Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับขนย้ายและติดตั้ง Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางเกี่ยวกับ Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพ และเสียงลงในแถบ วีดิทัศน์ ฟิล์มภาพยนตร์ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียม Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์
เตรียม Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน