หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้ง Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-2-004ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ติดตั้ง Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Video Assistant) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถติดตั้ง Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยสามารถระบุขั้นตอน และข้อควรระวังในการขนย้าย ตรวจจำนวนอุปกรณ์ และดำเนินการติดตั้ง Monitor โดยระบุตำแหน่งติดตั้ง ดำเนินการติดตั้ง และตั้งค่า Monitor ได้ถูกต้องตามหลักการทำงานเกี่ยวกับ Monitor รวมทั้งสามารถคัตแสง Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ตามคำสั่งของหัวหน้างาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1010701 ขนย้าย Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

1. ตรวจจำนวน Monitorที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งงาน
2. ระบุขั้นตอนและข้อควรระวังในการขนย้าย Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3. ขนย้าย Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามขั้นตอนกำหนดของสถานประกอบการ

1010702 ดำเนินการติดตั้ง Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

1. ระบุตำแหน่งที่ตั้งMonitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ได้ถูกต้องตามตำแหน่งที่ผู้กำกับกำหนด
2. ติดตั้ง Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามหลักการทำงานของเครื่อง
3. ตั้งค่า Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ตรงตามสัญญาณภาพที่ออกมาจากกล้อง
4. คัตแสง Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ตามคำสั่งของหัวหน้างาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะทางการติดตั้ง Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ 2. ทักษะทางการขนย้าย Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับประเภท และส่วนประกอบของ Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ 2. ความรู้เรื่องการขนย้ายและติดตั้ง Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับติดตั้ง Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับขนย้าย และติดตั้ง Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถคัตแสง Monitor ได้ 3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางเกี่ยวกับ Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1.Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ หมายถึง จอแสดงภาพจากกล้องไว้สำหรับผู้กำกับตรวจเช็ครายละเอียดในเฟรมภาพ 2. คัตแสง Monitor หมายถึง การเอา Poppy หรือผ้าดำมากันแสงไม่ให้หน้าจอ Monitor มีแสงสะท้อน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น
จำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน