หน่วยสมรรถนะ

เตรียม Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-2-002ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียม Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Video Assistant) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของ Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ สามารถอธิบายระบบการทำงานของ Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามประเภทของ Monitor และอธิบายวิธีการใช้งาน Monitor ได้ พร้อมทั้งสามารถตรวจความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานของ Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1010501 จำแนกประเภทของ Monitorที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

1. ระบุประเภทของMonitorที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามหลักการทำงานของ Monitor
2. จำแนกส่วนประกอบของ Monitorที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามประเภทของMonitor
3. อธิบายระบบการทำงานของ Monitorที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามประเภทของMonitor
4.อธิบายวิธีการใช้งาน Monitorที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามประเภทของMonitor

1010502 ตรวจความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานของ Monitorที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

1. ระบุวิธีการตรวจสภาพก่อนการปฏิบัติงานของMonitorที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. ตรวจสภาพก่อนการปฏิบัติงานของ Monitorที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนดของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ทักษะการจำแนกประเภทอุปกรณ์ Monitor 2.ทักษะการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ Monitor (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับประเภทอุปกรณ์ Monitor และการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ Monitor 2. คำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับ Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจัดเตรียม Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ตามใบสั่งงานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับจัดเตรียม Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์และดำเนินการตรวจสภาพก่อนการปฏิบัติงานของ Monitor 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางเกี่ยวกับ Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ หมายถึง จอแสดงภาพจากกล้องไว้สำหรับผู้กำกับตรวจสอบรายละเอียดในเฟรมภาพ 2. ประเภทของ Monitor ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ อาทิ LCD, LED, OLED เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น
ติดตั้ง Recorder ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน