หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานแผนกริก (Rig) ตามหลักความปลอดภัย

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-1-082ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติงานแผนกริก (Rig) ตามหลักความปลอดภัย

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างริก (Rig Runner) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแผนกริก (Rig) ตามหลักความปลอดภัย โดยสวมเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ป้องกันได้ถูกต้องตามข้อกำหนด สามารถระบุหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแผนกริก (Rig) ได้ และเลือก ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแผนกริก (Rig) พร้อมทั้งดำเนินการจัดเก็บเครื่องมือ และอุปกรณ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1040301 ปฏิบัติตนในการทำงานแผนกริก (Rig) ตามหลักความปลอดภัย

1. สวมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานในแผนกริก (Rig) ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. ระบุหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแผนกริก (Rig) ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3. ปฏิบัติงานแผนกริก (Rig) ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

1040302 ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแผนกริก (Rig)

1. เลือกเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแผนกริก (Rig) ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแผนกริก(Rig) ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3. จัดเก็บเครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแผนกริก(Rig) ได้ ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะทางการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม หรือ 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับปฏิบัติงานแผนกริก (Rig) ตามหลักความปลอดภัย โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์แผนกริก (Rig) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการทำงานแผนกริก (Rig) ตามหลักความปลอดภัยของการถ่ายทำภาพยนตร์ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. เครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น ถุงมือ เครื่องมือช่าง ชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Wear PPE) เชือกเซฟตี้ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเตรียมอุปกรณ์แผนกริก (Rig) ตามใบสั่งงาน