หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานแผนกริป (Grip) ตามหลักความปลอดภัย

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-1-073ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติงานแผนกริป (Grip) ตามหลักความปลอดภัย

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างกริป (Grip Runner) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแผนกกกริป (Grip) ตามหลักความปลอดภัย โดยสามารถสวมเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ป้องกันได้ถูกต้องตามข้อกำหนด สามารถระบุหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกกริป (Grip) และเลือกใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแผนกกกริป (Grip) ตลอดจนดำเนินการจัดเก็บเครื่องมือ และอุปกรณ์ได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1030301 ปฏิบัติตนในการทำงานแผนกกริป (Grip) ตามหลักความปลอดภัย

1. สวมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานในแผนกกริป (Grip) ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. ระบุหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแผนกกริป (Grip)ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3. ปฏิบัติงานแผนกกริป (Grip)ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ

1030302 ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแผนกกริป (Grip)

1. เลือกเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแผนกกริป (Grip)ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
2. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแผนกกริป(Grip)ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ
3. จัดเก็บเครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแผนกกริป(Grip)ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของ สถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแผนกกริป (Grip)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะทางการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. เครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมิน การปฏิบัติงานแผนกกริป (Grip) ตามหลักความปลอดภัย โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกกริป (Grip) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับเลือกใช้ จัดเก็บ เครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานประกอบการ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. เครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน หมายถึง หมายถึง ถุงมือ, รองเท้าผ้าใบ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเตรียมอุปกรณ์แผนก กริป (Grip) ตามใบสั่งงาน
ปฏิบัติงานแผนกริป (Grip) ตามหลักความปลอดภัย