หน่วยสมรรถนะ

จำแนกอุปกรณ์กริป (Grip) เบื้องต้น

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-1-071ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จำแนกอุปกรณ์กริป (Grip) เบื้องต้น

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างกริป (Grip Runner) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ในแผนกกริป (Grip) เบื้องต้น และมีความสามารถในการจำแนกอุปกรณ์กริป (Grip) สามารถแยกประเภทอุปกรณ์ รวมทั้งแยกส่วนประกอบของอุปกรณ์กริป (Grip) ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ภายใต้การควบคุมแนะแนวของหัวหน้างาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1030101 แยกประเภทอุปกรณ์กริป (Grip)

1. ระบุประเภทของอุปกรณ์กริป(Grip) ได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์
2. ระบุคุณสมบัติ และขีดความสามารถของอุปกรณ์กริป (Grip) ได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์
3. อธิบายวิธีการใช้งานอุปกรณ์ กริป (Grip) ได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์

1030102 แยกส่วนประกอบของอุปกรณ์กริป (Grip)

1. ระบุส่วนประกอบของอุปกรณ์กริป (Grip) ได้ถูกต้องตามประเภทอุปกรณ์
2. ระบุคุณสมบัติ และขีดความสามารถของส่วนประกอบของอุปกรณ์กริป (Grip)ได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกรณ์
3. อธิบายวิธีการใช้งานส่วนประกอบของอุปกรณ์กริป (Grip) ได้ถูกต้องตรงตามประเภทอุปกร

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการจำแนกประเภทอุปกรณ์กริป (Grip) 2. ทักษะการจำแนกส่วนประกอบของอุปกรณ์กริป (Grip) (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกกริป (Grip) 2. ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกกริป (Grip) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานอุปกรณ์กริป (Grip) และส่วนประกอบของอุปกรณ์กริป (Grip)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการจำแนกประเภทอุปกรณ์กริป (Grip) 2. ทักษะการจำแนกส่วนประกอบของอุปกรณ์กริป (Grip) (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกกริป (Grip) 2. ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกกริป (Grip) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานอุปกรณ์กริป (Grip) และส่วนประกอบของอุปกรณ์กริป (Grip)

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแผนกกริป (Grip) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการแยกประเภทและส่วนประกอบของอุปกรณ์กริป (Grip) (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. อุปกรณ์กริป (Grip) เบื้องต้น ได้แก่ Dolly, Mini jip เป็นต้น 2. ส่วนประกอบของอุปกรณ์กริป (Grip ) ได้แก่ ราง dolly , กล่องไม้ (Open Box, Full Box Half Box) เป็นต้น 3. อุปกรณ์อื่นที่ทำงานร่วมกับกริป (Grip) หมายถึง กล้อง, รีโมทเฮด (Remote head) เป็นต้น 4. การทำความสะอาดอุปกรณ์แผนกกริปเบื้องต้น หมายถึง การทำความสะอาดอุปกรณ์โดยใช้แอลกอฮอล์ (Alcohol), น้ำยาอเนกประสงค์, น้ำยาเคลือบเงา เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จำแนกอุปกรณ์กริป (Grip) เบื้องต้น