หน่วยสมรรถนะ

ดูแลรักษากล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง และเลนส์

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-1-022ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดูแลรักษากล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง และเลนส์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (1st Assistant Camera) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถทำความสะอาดกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง และเลนส์ โดยสามารถเลือกใช้เครื่องมือ และดำเนินการทำความสะอาดทั้งกล้อง และเลนส์ สามารถตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ ตรวจเช็คของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง และเลนส์ สามารถระบุสาเหตุของการชำรุดเสียหาย รวมทั้งยังสามารถตรวจสภาพภายนอก และทดสอบการใช้งานกล้องและเลนส์หลังการซ่อมบำรุงได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1012701 ทำความสะอาดกล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง

1. ระบุวิธี และเครื่องมือที่ใช้ทำความสะอาดกล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูงได้ถูกต้องตามประเภทของกล้อง
2. เลือกใช้เครื่องมือทำความสะอาดกล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูงได้ถูกต้องตรงตามประเภทกล้อง
3. ดำเนินการทำความสะอาดกล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง ได้ถูกต้องตามวิธีทำความสะอาดกล้อง

1012702 ทำความสะอาดเลนส์สำหรับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์

1. ระบุวิธี และเครื่องมือที่ใช้ทำความสะอาดเลนส์สำหรับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามประเภทของเลนส์
2. เลือกใช้เครื่องมือทำความสะอาดเลนส์สำหรับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตรงตามประเภทเลนส์
3. ดำเนินการทำความสะอาดเลนส์สำหรับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามวิธีทำความสะอาดเลนส์

1012703 ตรวจสอบกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง

1. ระบุวิธีการตรวจสอบกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูงได้ถูกต้องตามประเภทของกล้อง
2. ตรวจเช็คสภาพของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูงได้ถูกต้องตามขั้นตอนการตรวจสอบของกล้อง
3. ระบุจุดชำรุดเสียหายของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูงได้ถูกต้องตามสภาพของกล้อง
4. ระบุสาเหตุของการชำรุดเสียหายของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูงได้ถูกต้องตามสภาพของกล้อง

1012704 ตรวจสอบเลนส์สำหรับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์

1. ระบุวิธีการตรวจสอบเลนส์สำหรับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามประเภทของเลนส์
2. ตรวจเช็คสภาพของเลนส์สำหรับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการตรวจสอบของเลนส์
3. ระบุจุดชำรุดเสียหายของเลนส์สำหรับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามสภาพของเลนส์
4. ระบุสาเหตุของการชำรุดเสียหายของเลนส์สำหรับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามสภาพของเลนส์

1012705 ตรวจสอบสภาพกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง และเลนส์หลังการซ่อมบำรุง

1. ตรวจสภาพภายนอกของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูงหลังการซ่อมบำรุงได้ถูกต้องตามหลักการของกล้อง
2. ทดสอบการใช้งานกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูงหลังการซ่อมบำรุงได้ถูกต้องตามหลักการของกล้อง
3. ตรวจสภาพภายนอกของเลนส์สำหรับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์หลังการซ่อมบำรุงได้ถูกต้องตามหลักการของเลนส์
4. ทดสอบการใช้งานเลนส์สำหรับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์หลังการซ่อมบำรุงได้ถูกต้องตามหลักการของเลนส์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะทางการตรวจสอบสภาพกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง และเลนส์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เรื่องกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง และเลนส์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษา หรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการดูแลรักษากล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง และเลนส์โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกกล้องได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการทำความสะอาด และการตรวจสอบสภาพกล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูงและเลนส์ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. การซ่อมบำรุงกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง และเลนส์ อาทิ การซ่อมบำรุงโดยสามารถถอดแยกส่วนประกอบบางส่วนของกล้องออกมาเป่าฝุ่น หรือทำความสะอาดได้ 2. เครื่องมือทำความสะอาดกล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง อาทิ แอลกอฮอล์, สเปรย์ลม, น้ำยาเคลือบเงา, น้ำยาเอกประสงค์ เป็นต้น 3. เครื่องมือทำความสะอาดเลนส์ อาทิ กระดาษเช็ดเลนส์, สเปรย์ลม เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.4 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.5 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมการทำงานในแผนกกล้อง
ควบคุมการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง