หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการทำงานในแผนกกล้อง

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-1-021ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมการทำงานในแผนกกล้อง

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (1st Assistant Camera) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถจัดการทำงานภายในแผนกกล้อง โดยกำหนดพื้นที่การทำงานของทีมงานของแผนกในแต่ละพื้นที่ เตรียมการทำงานแผนกกล้องในพื้นที่การทำงานที่กำหนดและตรวจเช็คการทำงานของทีมงานในแผนก สามารถดูแลงานเอกสารภายในแผนกกล้อง และสามารถประสานงานกับแผนกภายนอก

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1012601 จัดการทำงานภายในแผนกกล้อง

1. กำหนดพื้นที่การทำงานของทีมงานของแผนกในแต่ละพื้นที่ถ่ายทำได้ถูกต้องตรงตามแผนที่กำหนด
2. เตรียมการทำงานแผนกกล้องในพื้นที่การทำงานที่กำหนดไว้ได้ถูกต้องตรงตามแผนที่กำหนด
3. ตรวจเช็คการทำงานของทีมงานในแผนกได้ถูกต้องตรงตามแผนที่กำหนด
4. ตั้งค่าอุปกรณ์ได้ถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมายจากช่างภาพ

1012602 ดูแลงานเอกสารภายในแผนกกล้อง

1. ตรวจเช็คอุปกรณ์แผนกกล้องได้ถูกต้องตรงตามใบงาน
2. กรอกข้อมูลคิวการทำงานของทีมงานในแผนกกล้องได้ถูกต้องตรงตามแผนที่กำหนด
3. กรอกข้อมูลเวลาการทำงานของทีมงานในแผนกได้ถูกต้องตรงตามใบงาน

1012603 ประสานงานกับแผนกภายนอก

1. ประสานงานกับแผนกกริป(Grip) ในการติดตั้งกล้องบนอุปกรณ์ยึดติดกล้องได้ถูกต้องตรงตามขั้นตอนที่กำหนด
2. ประสานงานกับแผนกริก (Rig) ในการติดตั้งกล้องบนอุปกรณ์ยึดติดกล้องได้ถูกต้องตรงตามขั้นตอนที่กำหนด
3. ประสานงานการเลือกใช้อุปกรณ์ระหว่างถ่ายทำกับช่างภาพได้ถูกต้องตรงตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการวางแผนและการจัดการ 2. ทักษะทางการประสานงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ด้านการทำงานในแผนกกล้อง 2. ความรู้ด้านการทำงานในแผนกกริป (Grip) และ แผนกริก (Rig)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการควบคุมการทำงานในแผนกกล้อง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกกล้องได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับจัดการทำงานภายในแผนกกล้องและการประสานงานกับแผนกภายนอก (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. แผนกกริป (Grip) หมายถึง แผนกหนึ่งในกองถ่ายทำภาพยนตร์ประกอบด้วยผู้ที่ดูแลและทำงานกับอุปกรณ์รองรับกล้องถ่าย เช่น สามขา แขนยื่น ดอลลี่ รางเลื่อน ฯลฯ รวมทั้งทำงานร่วมกับช่างไฟฟ้าในการจัดแสง 2. แผนกริก (Rig) หมายถึง แผนกหนึ่งในกองถ่ายทำภาพยนตร์ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ติดตั้งและดัดแปลงอุปกรณ์รองรับฉาก อุปกรณ์จัดแสง อุปกรณ์กล้อง นั่งร้าน และอุปกรณ์อื่น ๆ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมความชัด (Focus) ของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์
ดูแลรักษากล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง และเลนส์