หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมความชัด (Focus) ของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-1-020ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมความชัด (Focus) ของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (1st Assistant Camera) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถตั้งค่าจุดโฟกัส (Mark Focus) ของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ ด้วยการระบุตำแหน่งจุดโฟกัสของภาพ และวัดระยะจุดการแสดงของนักแสดง (T-Mark) รวมทั้งสามารถปรับความชัด (Focus) ของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1012501 ตั้งค่าจุดโฟกัส (Mark Focus) ของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์

1. ระบุตำแหน่งจุดโฟกัสของภาพได้ถูกต้องตรงตามที่ผู้กำกับกำหนด
2. วัดระยะจุดการแสดงของนักแสดง (T-Mark) ได้ถูกต้องตรงตามจุดโฟกัส(Mark Focus) ที่กำหนด

1012502 ปรับความชัด (Focus) ของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์

1. ระบุความชัด (Focus)ของภาพได้ถูกต้องตรงตามที่ผู้กำกับกำหนด
2. ปรับความชัด (Focus) ของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตรงตามจุดโฟกัส(Mark Focus) ที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการวัดระยะ 2. ทักษะการปรับความชัด (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ด้านจุดโฟกัส (Mark Focus) 2. ความรู้ด้านจุดการแสดงของนักแสดง (T-Mark)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการควบคุมความชัด (Focus) ของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกกล้องได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการตั้งค่าจุดโฟกัส (Mark Focus) และปรับความชัด (Focus) ของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ รวมถึงสนับสนุนการใช้งานกล้องขณะถ่ายทำภาพยนตร์ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. การตั้งค่าจุดโฟกัส (Mark Focus) หมายถึง การปรับจุดโฟกัสในแต่ละช่วงของการแสดงในเฟรมภาพก่อนถ่ายทำ เพื่อให้ตรงกับการเคลื่อนที่ของนักแสดง 2. จุดการแสดงของนักแสดง (T-Mark) หมายถึง การใช้กระดาษเทปทำเครื่องหมายลักษณะเหมือนตัวอักษร “T” บนพื้น เพื่อให้นักแสดงยืนตรงตามตำแหน่งที่ต้องการ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ติดตั้งกล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์
ควบคุมการทำงานในแผนกกล้อง