หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งกล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-1-019ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ติดตั้งกล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์

ทบทวนครั้งที่

  

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (1st Assistant Camera) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถติดตั้งกล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์กับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง โดยติดตั้งกล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์บนอุปกรณ์รองรับกล้อง (Tripod / Head) และตรวจความเรียบร้อยของกล้อง สามารถตั้งค่าพื้นฐานของกล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ สามารถเคลื่อนย้ายกล้อง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องในขณะถ่ายทำได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตั้งเลนส์สำหรับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ โดยรับ-ส่งเลนส์กับผู้ช่วยช่างภาพ (2nd Assistant Camera) ชั้น3 ติดตั้งเลนส์กับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ และตรวจความเรียบร้อยของเลนส์หลังการติดตั้งกับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1012401 ติดตั้งกล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์กับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง

1. ติดตั้งกล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์บนอุปกรณ์รองรับกล้อง(Tripod / Head) ได้ถูกต้องตรงตามประเภทของอุปกรณ์
2. ตรวจความเรียบร้อยของกล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์หลังติดตั้งกล้องบนอุปกรณ์รองรับกล้อง(Tripod / Head) ได้ถูกต้องตรงตามประเภทของอุปกรณ์
3. ตั้งค่าพื้นฐานของกล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ (Project Setting)ได้อย่างถูกต้องตามการใช้งานของกล้องที่กำหนด
4. ตรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องหลังการติดตั้งกับกล้องได้ถูกต้องตรงตามประเภทของอุปกรณ์
5. เคลื่อนย้ายกล้อง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องในขณะถ่ายทำได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1012402 ติดตั้งเลนส์สำหรับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์

1. รับ-ส่งเลนส์กับผู้ช่วยกล้องอันดับ 2 (2nd AC) เพื่อติดตั้งกับกล้องได้ถูกต้องตามวิธีการปฏิบัติงาน
2. ติดตั้งเลนส์กับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามวิธีการปฏิบัติงาน
3. ตรวจความเรียบร้อยของเลนส์หลังการติดตั้งกับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามวิธีการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะทางการติดตั้งกล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง 2. ทักษะการติดตั้งเลนส์ 3. ทักษะการรับ-ส่งเลนส์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้ด้านกล้อง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ 2. ความรู้ด้านเลนส์ 3. ความรู้ด้านอุปกรณ์รองรับกล้อง (Tripod / Head)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกกล้องได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการติดตั้งกล้อง และเลนส์สำหรับถ่ายทำภาพยนตร์กับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. อุปกรณ์รองรับกล้อง (Tripod / Head) หมายถึง ขาตั้งกล้อง (Tripod) และ หัว (Head) ใช้ยึดติดระหว่างกล้องกับขาตั้งกล้องช่วยในการปรับสมดุลกล้องในการ Pan หรือ Tilt ที่นุ่มนวล 2. เลนส์ อาทิ เลนส์ Fix/Zoom, Wild, Normal Tele Macro เลนส์ภาพยนตร์ (PL/EFMount) 3. การตั้งค่าพื้นฐานของกล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ (Project Setting) หมายถึง การตั้งค่า Frame Rate ISO อุณหภูมิแสง ความละเอียดภาพ เป็นต้น ในกล้องถ่ายทำภาพยนตร์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง
จำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน