หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมกล้องถ่ายทำภาพยนตร์และเลนส์

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

AAM-FIM-1-018ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเตรียมกล้องถ่ายทำภาพยนตร์และเลนส์

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (1st Assistant Camera) ISCO 2654

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถจัดเตรียมกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง และเลนส์ โดยเลือกใช้เลนส์และกล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ได้ สามารถตรวจสอบความพร้อมของเลนส์ และกล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ ขั้นสูง รวมทั้งจัดการการ์ดสำหรับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ ละคร และงานสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1012301 เลือกเลนส์สำหรับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์

1. แยกประเภท และชนิดเลนส์ได้ถูกต้องตามคุณสมบัติของเลนส์
2. ระบุคุณสมบัติและวิธีการใช้งานของเลนส์ได้ถูกต้องตามประเภทและชนิดของเลนส์
3. เลือกใช้เลนส์ได้ถูกต้องตามประเภทของกล้อง

1012302 เลือกกล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์

1. แยกประเภท และชนิดกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามคุณสมบัติของกล้อง
2. ระบุคุณสมบัติ และวิธีการใช้งานกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามประเภทและชนิดของกล้อง
3. เลือกกล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ได้ถูกต้องตามภาพที่ ผู้กำกับกำหนด

1012303 ตรวจความพร้อมของกล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์

1. ตรวจเช็คจำนวนกล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ทั้งก่อนและหลังการถ่ายทำได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน
2. ระบุขั้นตอนการตรวจสภาพกล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ทั้งก่อน และหลังการถ่ายทำได้ถูกต้องตามหลักการของกล้อง
3. ตรวจเช็คสภาพกล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ทั้งก่อน และหลังการถ่ายทำได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

1012304 ตรวจความพร้อมของเลนส์สำหรับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์

1. ตรวจเช็คจำนวนเลนส์สำหรับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ทั้งก่อนและหลังการถ่ายทำได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน
2. ระบุขั้นตอนการตรวจสภาพเลนส์สำหรับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ทั้งก่อนและหลังการถ่ายทำได้ถูกต้องตามหลักการของกล้อง
3. ตรวจเช็คสภาพเลนส์สำหรับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ทั้งก่อนและหลังการถ่ายทำได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

1012305 จัดการการ์ดสำหรับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์

1. บรรจุ (Load)การ์ดสำหรับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เข้ากล้องได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งานของกล้อง
2. ตรวจสอบสถานะของไฟล์ในการ์ดก่อนลบข้อมูลได้ถูกต้องตามวิธีการปฏิบัติงาน
3. Format การ์ดสำหรับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ ได้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1.ทักษะการเตรียมกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง และเลนส์ 2.ทักษะการตรวจเช็คสภาพกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง และเลนส์ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง และเลนส์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง 2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม 2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจัดเตรียมกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูงและเลนส์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางในแผนกกล้องได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. กล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง อาทิ กล้อง Camera Cinema เช่น Arri Alexa เป็นต้น 2. เลนส์ อาทิ เลนส์ Fix/Zoom, Wild, Normal Tele Macro เลนส์ภาพยนตร์ (PL/EFMount) 3. การบรรจุ (Load) การ์ด หมายถึง การใส่การ์ดสำหรับบันทึกข้อมูลเข้าไปในที่ใส่ของอุปกรณ์ทางการ ถ่ายภาพ 4. สถานะของไฟล์ในการ์ด หมายถึง การตรวจสอบไฟล์ที่ผ่านการบันทึกในการ์ดว่าเป็นไฟล์ที่ได้รับการโหลดเพื่อจัดเก็บไฟล์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 5. การ Format การ์ด หมายถึง การลบ หรือกำจัดข้อมูลที่บันทึกไว้ในการ์ด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.2 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.3 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.4 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน 18.5 เครื่องมือประเมิน 1) แบบทดสอบข้อเขียน 2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง

  • สายงาน :
    สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จำแนกอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) ขั้นสูง
ติดตั้งกล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์